Vattensplash med texten Dags för förändring! Näringslivsprogram Ånge kommun 2021-2023


Näringslivsprogrammet drar igång!

Ånge kommun har beslutat genomföra ett arbete som syftar till att vi, den kommunala organisationen, med ett långsiktigt perspektiv ska skapa förutsättningarna som gör att företag och organisationer väljer att växa i Ånge kommun på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt.

För att komma dit finns det många frågor vi skulle behöva behandla och greppa tillsammans, och i dag arbetar vi inte tillräckligt samstämmigt över förvaltningsgränserna mot gemensamma mål för att förbättra näringslivsklimatet. Därför behöver vi börja i vår egen organisation och hitta vägar för att stärka vårt samarbete och vår sammanhållning kring frågorna som påverkar företag i kommunen.

Under veckan drar arbetet igång! Först ska alla chefer på Ånge kommun besvara en enkät som handlar om hur man i dag uppfattar och hanterar styrning, ledning, mål och frågor som påverkar näringslivet. Programmet kommer fortsätta under vintern med ett antal seminarier och workshops i syfte att sprida kunskap om näringslivet, näringslivets behov och inspiration om hur man kan ställa om den kommunala verksamheten för att bättre stötta näringslivsutveckling. Senare i processen kommer också näringslivet att bjudas in till dialog kring ämnet - håll utkik efter mer detaljer längre fram!

Om näringslivsprogrammet

Ånge kommuns näringslivsprogram bygger på- och är en viktig del av den regionala utvecklingsstrategin (RUS) som strävar mot visionen Ett Västernorrland - handlingskraft, livskraft och naturkraft. Tillsammans för människors och företags växtkraft, i en hälsosam livsmiljö för framtida generationer.

Visionen är att vi efter projektets genomförande år 2023 ska ha integrerat näringslivet som en naturlig drivkraft i den kommunala verksamheten. Hela organisationen genomsyras av växtkraft och en utvecklingsvilja där våra verksamheter ligger steget före och tillsammans bidrar till att skapa förutsättningarna för tillväxt i privat sektor i kommunen och regionen. Ånge kommuns arbetssätt för att förbättra näringslivsklimatet i kommunen ska kännetecknas av lyhördhet, flexibilitet och resiliens*. Våra värdeord under projektets gång är utvecklingsvilja, transparens samt inkludering och delaktighet. 

Programmet drivs som ett projekt som är initierat av Kommunstyrelsen, ägs av Kommunchefen och drivs av näringslivskontoret.

Genom programmet hoppas vi stimulera och inspirera till ett modigt och handlingskraftigt ledarskap och utveckla vår strategiska samverkan med näringslivet.

1 900 företag har sitt säte i Ånge kommun. Av dem är cirka 70% enskilda firmor och 30% aktiebolag. 120 företag har registrerade arbetstillfällen i Ånge kommun men sitt säte någon annanstans, varav två har över 100 anställda. Med drygt 9 200 invånare ligger andelen företagare i Ånge kommun högt (7,8%), (Sverigemedel 6,1%), och tillsammans med Sollefteå (7,9%) har vi högst andel företagare i Västernorrland. (Ekonomifakta >> Länk till annan webbplats.)

*Med resiliens avses den långsiktiga förmågan att hantera förändringar och fortsätta utvecklas.

Har du frågor?
Kontakta oss på Näringslivskontoret
naringsliv@ange.se >> eller 0690 - 25 05 05

Emelie Säterberg, projektledare >>
Mats Gustafsson, näringslivschef >>
Lena Gustafsson, näringslivsutvecklare >>
Bosse Berglund, näringslivsutvecklare >>