Välkommen Åsa Abrahamsson, ny projektledare för Tillsammans för Växtkraft!

I projektet Tillsammans för Växtkraft arbetar vi för människor och företags växtkraft, i en hälsosam livsmiljö för framtida generationer. Vi strävar efter att fler företag från vår region ska växa organiskt, och menar att utveckling startar hos de människor och företag som redan bor och verkar i bygden.

Fram till september 2021 bedriver vi en förstudie i syfte att hitta formerna för ett större genomförandeprojekt med fokus på att öka våra landsbygdsföretags konkurrenskraft. Avtstamp tar vi inledningsvis i de möjligheter vindkraftsutbyggnaden i vår del av landet för med sig. Till att börja med ska vi bygga ett attraktivt nätverk av företagare och potentiella företagare, som med gemensamma krafter gör anspråk på de cirka tio miljarder kronor som investeras i beslutad och lagakraftvunnen vindkraftsutbyggnad i Ånge kommun.

Sedan lite drygt en vecka tillbaka välkomnar vi Åsa Abrahamsson, bosatt i Fränsta, till vårt team på näringslivskontoret. Åsa har en bakgrund inom byggbranschen genom familjens entreprenadföretag och har gedigen erfarenhet av allt från mindre konsumententreprenader till medelstora entreprenader genom vanlig eller offentlig upphandling. På näringslivskontoret axlar Åsa rollen som projektledare för förstudien.

Inledningsvis kommer Åsa arbeta med att i samarbete med de större vindkraftsprojekten utreda hur upphandlingarna är uppbyggda och vilka entreprenader, varor och tjänster som skulle vara möjliga att upphandla lokalt. Vidare är affärsplattform vind central inom förstudien, och du som är entreprenör eller privatperson ombeds registrera dig och vad du har möjlighet att erbjuda vindkraftsprojekten redan nu. Läs mer om att dra nytta av vindkraftsutbyggnaden >>

En erfarenhet vi tagit med oss från den första etableringen av storskaligt vindbruk i kommunen är att bred och inkluderande kommunikation, dialog och transparens i samtliga faser är nödvändigt för att lokala företagare ska ha möjlighet att ta till vara på möjligheterna. Därför ingår det även i förstudien att vi ska arbeta för att utveckla detta, och helt enkelt stimulera och stötta utökad kommunikation från vindkraftsbranschen, samt också bli bättre själva på att kommunicera om vindkraft och vindkraftsutbyggnaden i kommunen på ett objektivt, transparent och tillförlitligt sätt. Ett viktigt nav för detta är kommunens egen hemsida som ska fortsätta utvecklas. Till ange.se/vindkraft >>

Projektet är ett EU-projekt som finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) och Region Västernorrland. Övriga projektfinansiärer och projektpartners är Länsstyrelsen i Västernorrland, Almi Företagspartner Mitt, Företagarna Ånge och Företagarna Västernorrland samt BizMaker.

Läs mer och följ projektet via ange.se/vaxtkraft >>