Nytt projekt med fokus på lokal utveckling under december till september

Med start den 14 januari drog förstudien Vindkraft och näringslivsutveckling i socioekonomiskt utsatta områden igång. Projektet drivs av näringslivskontoret i Ånge kommun och är ett EU-projekt som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Region Västernorrland, samt våra projektpartners; Länsstyrelsen i Västernorrland och Almi företagspartner Mitt. Övriga samarbetspartners är Företagarna Västernorrland och Företagarna Ånge, samt BizMaker.

Den nio månader långa förstudien syftar till att tillrättalägga förutsättningar för lokalsamhället och det lokala näringslivet att dra nytta av den vindkraftsutbyggnad som stundar i Ånge kommun. Tack vare projektet Vindbruk & bygdeutveckling i Haverö som bedrevs mellan 2017-2020 vet vi att det krävs insatser för att sprida kunskap, medla mellan olika intressen, och minska oro och osäkerhet inför- och under en vindkraftsetablering för att näringslivet ska ha möjlighet och mod att utvecklas. För att så stora värden som möjligt ska stanna i lokalsamhället vid en vindkraftsetablering krävs nya samarbetsformer och nya sammanslutningar - ofta bestående av personer som tycker väldigt olika om vindkraft. Fokus i förstudien är därför att hitta dessa samarbetsformer och samla människor som på ett eller annat sätt kan se och vill dra nytta av de möjligheter som finns i anslutning till vindkraftsetableringarna. I denna projektgrupp skissar vi sedan fram genomförandeprojektet tillsammans med höga ambitioner om att vindkraftsbranschen ska stärka Ånge kommuns, regionens och mellersta Norrlands konkurrenskraft nationellt och internationellt.

Målgrupp för projektet är företag och organisationer, potentiella entreprenörer, företagsfrämjande organisationer samt beslutsfattare i både offentlig och privat sektor som medvetet eller omedvetet påverkas-, kommer att påverkas-, eller skulle kunna påverkas av planerade och realiserade vindkraftsetableringar i Ånge kommun. Projektet ska kännetecknas av framåtanda, laganda, transparens, respekt för oliktänkande, respekt för individers bakgrund och förutsättningar, jämställdhet i övrigt, samt inkludering och delaktighet.

Vill du veta mer om projektet? Fortsätt följa våra nyhetsbrev.
Läs mer om att dra nytta av vindkraften >>

I dag är totalt 151 vindkraftverk tillståndsgivna i Ånge kommun, varav 56 är driftsatta och 84 börjar byggas under år 2021. Det innebär att ungefär sju miljarder kronor (7 000 000 000) investeras i vindkraft i Ånge kommun fram till och med år 2023. Läs mer om vindkraft i Ånge kommun >>