Möjlighet att ställa upp som pilotföretag och utveckla efterfrågade och hållbara erbjudanden på landsbygden

Stiftelsen Svensk Industridesign (SVID) befinner sig nu i slutfasen av projektet med sikte på att stärka företag på landsbygderna. Inom projektet har man tagit fram ett nytt metodverktyg som du som småföretagare nu har möjlighet att testa genom att ställa upp som pilotföretag i två workshops, vardera tre timmar lång. Den första ges 26 november, 30 november eller 2 december.

Anmäl dig omgående här >> Länk till annan webbplats.

Projektet avser att stärka rådgivare hos Almi, andra företagsfrämjande aktörer och företag med kompetens kring användarcentrerad designmetodik och designdriven affärsutveckling - med ett särskilt fokus på digitalisering för företag på landsbygderna.

Vill du ställa upp som pilotföretag?

Den framtagna workshopserien i två delar är kostnadsfri för dig som önskar utveckla ditt företagande och ditt företags erbjudanden - med kund, klimat och samhällsförändrande trender i fokus.

Detta får du!
Du deltar med ditt företag som case vid två tillfällen på vardera tre timmar. Vid det andra tillfället får du personligt stöd av en designcoach som hjälper dig att vidareutveckla din idé och affärsmodell. Träffarna sker online via det digitala verktyget miro.com.

Tillfälle 1 handlar om:
- Hur arbeta metodiskt med kundinsikter och kundrelationer
- Hur kartlägga konkurrenter och kommunikationskanaler
Tillfälle 2 handlar om:
- Inspirationsworkshop kring hur samhällsförändrande trender, digitala verktyg och hållbarhetsaspekter kommer att påverka förutsättningarna för din verksamhet/affärsidé de kommande åren.
- Idégenerera affärserbjudande, prioritera och skissa med stöd från externt arvoderad designcoach.

Mer från SVID om Designdriven affärsutveckling i en föränderlig tid:

Att ta ut rätt färdriktning mot framtiden är en utmanande uppgift, speciellt i en samtid där kompassnålen tycks snurra åt alla håll. Stora utmaningar som social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet, en globaliserad marknad, snabb teknisk utveckling, pandemier och en åldrande befolkning kräver nya arbetssätt och lösningar.

Oavsett hur mycket vi planerar kommer vi inte att kunna förutsäga framtiden. Vi kan inte alltid förutse vad som är möjligt och vad som kommer att hända. För framtidens företag blir förmågan och viljan att anpassa sig; att ta del av nya kundinsikter; utmana sina antaganden och att utveckla sig i takt med omvärldens förändringar en viktig och avgörande framgångsfaktor.

För att lyckas med sitt kontinuerliga förnyelsearbete har det visat sig vara framgångsrikt att ta hjälp av olika kreativa processer för att snabbt komma vidare och träffsäkert utveckla sina erbjudanden till kund. Designprocessen är ett exempel på en sådan välstrukturerad process som hjälper dig att se saker annorlunda – ur kundens perspektiv – för att sedan hjälpa dig att göra viktiga prioriteringar, välja fokus och testa dina antaganden i utvecklandet av ditt företags erbjudanden.

Vi lever i ett kvalitetssamhälle där ditt företags förmåga att tillhandahålla fenomenala varor och strålande service är a och o. Sociala medier har stärkt kundens möjlighet att tycka till om företagens erbjudanden. Det räcker inte längre att rikta annonser mot ett kundsegment för att öka sin försäljning. Det handlar istället om att förmedla verkliga värden – att väcka engagemang och uppvisa transparens. Detta är värden som endast kan levereras av företag som har satt sig in i sina kunders förutsättningar, frustrationer, önskemål och behov. För att utifrån dessa kundinsikter leverera företagets erbjudande och forma verksamheten.

Vårt nya metodverktyg DesignaSamtiden vill hjälpa ditt företag med just detta.

Läs mer om utbildningspaketet DesignaSamtiden >> Länk till annan webbplats.
Läs mer om projektet Hur stärker vi företag på landsbygderna? Länk till annan webbplats.