Konkursstatistik maj

Näringslivskontoret följer näringslivets utveckling bland annat genom att analysera konkursstatistik från UC. Statistiken i maj ger ännu inga indikationer på att Ånge kommun eller Västernorrland drabbats särskilt hårt av krisen - tvärt om är antalet konkurser hittills i år färre än de var för samma period 2019.

Sett till konkursstatistiken står sig Västernorrland bra jämfört med Sverige, då de ackumulerade antalet konkurser är lägre år 2020 jämfört med samma period 2019. Ånge kommuns kurva är ytterligare något flackare, men består av för få poster för att kunna utgöra underlag för någon grundligare analys. I Ånge kommun har fyra företag gått i kunkurs hittills under 2020 (föregående år två företag). Sett till hela Västernorrland motsvarar dessa fyra konkurser cirka åtta procent av samtliga registrerade konkurser under perioden januari-maj 2020.

Näringslivschef Mats Gustafsson recenserar läget: "Vi tycker så klart att en konkurs är för mycket, men sett till hur Corona-krisen påverkar företag i Sverige står vi starka och är fast beslutna att göra allt vi kan för att det ska förbli så när vi kliver ut ur krisen. Sedan är det mycket viktigt att fortsätta arbeta långsiktigt, ta del av de stödåtgärder och den hjälp som finns tillgänglig och bereda sig på att det här inte kommer vara över på måndag."

Det är också viktigt att ha i åtanke att de enskilda firmorna inte syns i konkursstatistiken.

Figur 1.

I figur 1 visas förändringen månad för månad jämfört med föregående år. Statistiken bygger på ackumulerade siffror - det vill säga totalt antal konkurser hittills i år jämfört med föregående år vid varje månadsskifte. Även om Västernorrland mötte en topp i februari med en ökning på 38 procent fler konkurser jämför med januari-februari 2019, så väger mars, april och maj upp statistiken med färre konkurser än föregående år. Totalt har 3 307 företag gått i konkurs i Sverige under år 2020, vilket kan jämföras med 2 848 företag sammar period 2019. I Sverige är antalet konkurser under januari-maj 2020 sexton procent högre än 2019.

Figur 2.

Figur 2 visar antal konkurser per månad, ackumulerat för år 2020 och 2019 för Västernorrland och Ånge kommun. Här syns att konkurserna är något lägre i både Västernorrland och Ånge kommun jämfört med 2019. Under maj månad har inga nya konkurser registrerats i Ånge kommun. Ånge kommun fortsätter att hålla en låg nivå i förhållande till länet.

Figur 3.

Hittills i år står Ånge kommun enligt figur 3 för fyra av de totalt 53 konkurserna i Västernorrland (45 till och med april), vilket motsvarar cirka åtta procent (nio procent till och med april).