Vindkraftsbranschen utvecklas med stormsteg i Ånge kommun - vad innebär det för dig?

Processen innan en vindkraftspark står färdig och är i drift är lång och sträcker sig oftast över många år. Det är nu tydligt att vindkraftsbranschen i Ånge kommun utvecklas med stormsteg, och det är hög tid för dig som företagare att fundera kring hur vindkraftsutbyggnaden kommer att påverka dig och om det finns möjligheter som du kan och vill dra nytta av. Är du direkt påverkad och har möjlighet att leverera varor och tjänster till en vindkraftsbyggnation? Eller finns det möjligheter att utveckla verksamheten för att matcha den efterfrågan byggnationerna kommer att innebära?

Ett bygge av en större vindkraftspark involverar hundratals tjänster och arbetare, och kräver stora varuleveranser av så väl dagligvaror och maskiner som komponenter till vindkraftsverken, maskinerna och infrastrukturen. Vissa av kompetenserna och varorna som behövs finns tyvärr inte tillgängliga i Sverige (eller kommer de att göra det?). Över lag har dock vindkraftsprojektörerna stora vinningar att göra genom att anlita lokal arbetskraft i så hög utsträckning som möjligt. Det innebär att du som är företagare i- eller i närheten av Ånge kommun nu har goda möjligheter att vidga din kundkrets och utveckla verksamheten genom att vända dig till vindkraftsbranschen.

Vilka varor och tjänster, fantasin sätter gränserna?
Arbetarna har utöver de direkta behov de har i tjänsten också vardagsbehov, då en stor andel av dem, så som läget ser ut i dag, ofta är veckopendlare eller till och med är tillresta från andra länder och stannar under en längre tid. Många beskriver att vindkraftsbygget som ofta pågår under minst 1-2 år innebär att ett nytt litet samhälle byggs upp under byggperioden. Det är därför inte enbart du som kan bli en del av leverantörskedjan till huvudentreprenören som har möjlighet att dra nytta av vindkraften, utan även du som levererar vardagliga varor och tjänster till allmänheten kommer inom de närmsta åren ha möjlighet att rikta dig till en ny kundkrets. Vi vet att Ånge kommuns näringsliv besitter mycket kompetens som kommer efterfrågas, men vi vet också att nya varor och tjänster kommer behövas som inte funnits tidigare. Dessa kommer att uppfinnas och tillhandahållas antingen av lokala förmågor eller av tillresta entreprenörer.

Läs mer om vilka varor och tjänster som är aktuella på www.vindkraftcentrum.se >> Länk till annan webbplats.

Byggnationerna pågår bara under några år, varför ska jag satsa på det?
Så klart behöver du göra en riskbedömning av vad du ska fokusera dina resurser på. Det finns inte något reglemente som styr hur mycket lokalsamhället och Ånge kommun ska erhålla i återbäring för nyttjandet av vår vind och den exploatering som görs av mark, som det ser ut just nu så spelar du som företagare en särskilt viktig roll för att öka den lokala värdebehållningen av vindkraften. En motivering till att satsa på vindkraftsbranschen har varit att det kan innebära en kapitalmässig kick för att sedan nyttja investeringarna eller kapitalet för fortsatt verksamhet och utveckling. De långsiktiga möjligheterna för företagare att dra nytta av vindkraftsetableringarna är ofta underskattade. Även under driftsperioden behövs arbete utföras, och om utförarna är tillresta behöver de leva och bo i anslutning till parken.

Engagemang och samarbeten behöver erbjuda utbudet som efterfrågas
De stora investeringarna som vindkraftsutbyggnaden innebär är inte vardag i Ånge kommun. Ett bygge av en större vindkraftspark är ett stort projekt, och sällan, om ens någonsin har vi tidigare mött en så intensiv efterfrågan på varor och tjänster under en så komprimerad tidsperiod det blir fråga om. Under byggperioden är det vanligt med snabba puckar. Någon behöver leverera snöskyffeln som saknas, lunchlådan, eller hydrauloljan, så snabbt det bara går. Den första stora vindkraftsetableringen i kommunen visar att ett brett engagemang och nya samarbeten både mellan sektorer, inom branscher och mellan branscher är nyckeln till att behålla värden lokalt. Har du möjlighet att skapa ett attraktivt erbjudande till vindkraftsbranschen tillsammans med en konkurrent? Tillsammans med en vän eller granne? Eller tillsammans med det ideella föreningslivet eller lokalsamhället? Du utgör en viktig pusselbit i att skapa det engagemanget som tar till vara på möjligheterna med vindkraftsutbyggnaden lokalt.

Vindkraftsläget i Ånge kommun
Just nu byggs Ånge kommuns första stora vindkraftspark på Länsterhöjden och Storflötten i Haverö. En del av de totalt 56 verken är redan driftsatta, men transporterna och byggnationerna pågår fortfarande för fullt.

Nästa park som har en planerad byggstart 2021 är RES Groups (tidigare Nordisk Vindkraft) park Björnberget. Ännu finns ingen information om vilka huvudentreprenörer som ska ansvara för byggnationerna. RES har tillstånd för- och planerar uppförande av maximalt 60 vindkraftverk på 240 meters höjd.

Vattenfall projekterar vindkraftsparken Klevberget och har tillstånd för uppförande av maximalt 35 vindkraftverk på 200 meters höjd. Vattenfall har inte offentliggjort någon planerad byggstart, men planerar drifttagande år 2023.

Nordex har tidigare haft tillstånd för uppförande av 190 meter höga vindkraftverk i områdena Östavall (36 stycken) och Långåsen (7 stycken). Tillståndet förföll dock under 2019 då byggnationerna inte påbörjats, och bolaget har ansökt om förlängd igångsättningstid. De har erhållit prövningstillstånd i mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt och inväntar nu dom. Oavsett dom i målet har Nordex valt att inleda en process för att lämna in en ny tillståndsansökan avseende de båda parkerna i början av år 2021. Den nya tillståndsansökan handlar nu om maximalt 24 vindkraftverk i parken Östavall och fortfarande 7 vindkraftverk på Långåsen, men med en högre maximal höjd på 240 meter. Samråd med Ånge kommun och Länsstyrelsen i Västernorrland genomfördes den 29 maj 2020, och inbjudan till samråd med allmänheten kommer att genomföras under sommaren 2020.

RES Group har inlett samrådsprocess avseende parken Storåsen som de tidigare ansökt om tillstånd för att uppföra. Bolaget drog tillbaka sin ansökan under sommaren 2019 efter att kommunfullmäktige i Ånge vidhållit den "vindkraftstimeout" som man tidigare beslutat om. Under hösten 2019 beslutade kommunfullmäktige att häva timeouten, och nu planerar RES att lämna in tillståndsansökan på nytt efter att nödvändiga uppdateringar gjorts. Ansökan avser uppförandet av maximalt 31 vindkraftverk (33 i den föregående tillståndsansökan) på 240 meters höjd. Samrådsprocessen sker skriftligt och synpunkter ska lämnas senast den 26 juni 2020.

Utöver ovan nämnda planerade vindkraftsparker i Ånge kommun så har också OX2 bjudit in Ånge kommun och Länsstyrelsen till samråd avseende ett 60-tal verk i vindkraftsparken Marktjärn i nordöstra delarna av kommunen, norr om Fränsta. Det planerade samrådet har dock skjutits på framtiden på grund av rådande Corona-situation.

Läs mer om vindkraft, hitta länkar och kontaktuppgifter till de olika projekten, och följ vindkraftsutbyggnaden i Ånge kommun på www.ange.se/vindkraft >>

Det finns även ett antal parker som planeras strax utanför Ånge kommuns gräns. Dessa får du en överblick över via www.vindbrukskollen.se >> Länk till annan webbplats.

Om samtliga verk skulle byggas enligt planerna kommer närmare 300 vindkraftverk finnas uppförda inom Ånge kommuns gränser inom en 10-årsperiod, med en grovt beräknad årsproduktion av energi på över 4 000 GWh per år (observera att teknikutvecklingen går framåt och effektiviteten per nybyggt verk ökar i snabb takt). För att sätta årsproduktionen i ett sammanhang så motsvarar 4 000 GWh elförbrukningen i över 200 000 eluppvärmda villor.

Företagsrådgivning och stöd för utveckling
Ser du möjligheter att utvecklas med vindkraftsbranschen? Kontakta oss på näringslivskontoret via mail till naringsliv@ange.se eller telefon: 0690 - 25 05 05. Självklart kan du känna dig trygg när du kontaktar oss. Vi har tystnadsplikt och håller hög sekretess. Vi ser till att lotsa dig rätt både vad gäller rätt kontakter och rätt stöd. Vi tipsar redan här om:

Vad gör Ånge kommun?
Ett antal interna och externa projekt är igång hos Ånge kommun i syfte att öka den lokala värdebehållningen av vindkraft och för att möta utmaningen kring att många miljarder väntas investeras i kommersiell verksamhet inom kommunens gränser.

  • Beslut har fattats om att genomföra en förstudie om kommunalt ägande av vindkraft
  • Arbete tillsammans med High Coast Invest har initierats i syfte att skapa förutsättningar för nyttjande av den producerade elen närmare produktionen genom etablering av elintensiv industri
  • Vi har regelbundna möten med vindkraftsprojektörerna. Mötena syftar till att identifiera och specificera formerna för ökad lokal värdebehållning och samarbeten över sektorer; offentlig-, privat- och ideell sektor
  • www.ange.se/vindkraft är en ny sida som uppdateras löpande för att du som företagare och medborgare enkelt ska kunna hitta information om vindkraft och tillståndsprocessen, och få en överblick av- och kunna följa utvecklingen av vindkraft i Ånge kommun
  • Kommunstyrelsen fattade den 26 maj beslut om att Ånge kommun ska erbjuda projektörer möjlighet att begära förhandsbesked om tillstyrkan eller avstyrkan enligt miljöbalken 16 kapitlet 4 §. Detta i syfte att fördjupa debatten, engagera de folkvalda samt öka engagemang, transparens och förutsägbarhet kring vindkraftsutbyggnaden i ett tidigt skede
  • Den 31 mars avslutades projektet Vindbruk & bygdeutveckling i Haverö vars syfte varit att maximera lokal nytta av den första stora vindkraftsetableringen i kommunen. Projektet har bidragit med många lärdomar, och en ny projektansökan har inlämnats till Energimyndigheten. I det nya projektet vill vi skapa en Ånge-modell för ökad lokal värdebehållning vid etablering av vindkraft, och modellen ska bygga på de goda förutsättningar till stark lokal förankring och transparens som vi har genom hela tillstånds- och driftsfasen, samt breda samarbeten mellan offentlig, privat och ideell sektor. Projektet ska sträva efter att hitta, stötta och tillgodose verkställande av så kallade "win-win-idéer". Vi hoppas på att inom en snar framtid erhålla ett positivt besked från Energimyndigheten.
  • Näringslivskontoret har vid två tillfällen arrangerat kunskapsdagar för kommunfullmäktige med fokus på vindkraft i september 2019 och mars 2020. Dessa tillfällen har sedan följts upp med ett lunchseminarie samt mailutskick med uppdateringar om kunskapsläget och utvecklingen av vindkraftsbranschen i- och utanför Ånge kommun
  • Näringslivskontoret fungerar som kommunens vindkraftssamordnare och har hand om allt från kontakter med projektörer, tillstånds- och tillsynsmyndigheter, miljökonsulter och miljöhandläggare, samhällsplanerare, samarbeten med andra kommuner och regionen, till kontakten med oroliga medborgare.
  • En intern lärprocess pågår där tjänstepersoner deltar i de tillståndsprocesser som pågår. Ånge kommun deltat aktivt i samrådsprocessen både vad gäller vindkraftsparker som projekteras inom kommunens gränser och i närheten av Ånge kommun. Ånge kommuns roll i samrådsprocessen är att bidra med lokalkännedom och kunskap om övergripande vision och strategiska mål för att minska intressekonflikter i den mån det är möjligt. Ånge kommuns tjänstemannaorganisation förhåller sig förstås opartisk och professionell i sin hantering av vindkraftsärenden. Det är först vid förfrågan om förhandsbesked eller vid skarp förfrågan från Länsstyrelsen om tillstyrkan eller avstyrkan som den politiska organisationen är ålagda att ta ställning till om en särskild vindkraftsetablering utgör en lämplig markanvändning
  • Planeringen för att inleda kommunens arbete med uppdateringen av översiktsplanen och tillägget om vindkraft pågår för fullt och inleds enligt plan i slutet av 2020

Om du har frågor eller funderingar om vindkraftsutbyggnaden, tillståndsprocessen i Ånge kommun, eller om hur Ånge kommun arbetar för att tillvarata investeringarna i vindkraft är du välkommen att kontakta Emelie Säterberg per mail eller per telefon till 0690 - 250 164.