TACK för ditt enkätsvar! Här är resultaten

På uppdrag av regeringen samlar Handelskammaren i samarbete med kommunerna in uppgifter om hur företagen mår och hanterar situationen i samband med virusutbrottet. Den senaste enkätomgången skickades ut i slutet av april och hela 71 företagare - 22 procent av Västernorrlands svar - kom från företagare i Ånge! Här är resultaten.

Nästa enkätutskick planeras att genomföras i juni, och vi hoppas att lika många eller fler kommer ha möjlighet att svara då. Enkäten skickas ut via e-post till dig som prenumererar på vårt nyhetsbrev. Eftersom svaren är en färskvara är svarstiden ganska kort, denna gång bara några enstaka dagar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev längre ner på vår nyhetssida >>

Resultaten bekräftar de flesta andra undersökningar bland företagare. Besöksnäring, restauranger, caféer och vård och omsorgsföretag är allra mest påverkade. Bland dem har samtliga svarande uppgett att verksamheten påverkats negativt, direkt eller indirekt.

Den övergripande sammanställningen av enkätsvaren redovisas på Region Västernorrlands hemsida.

Till sammanställningen av den senaste enkätomgången >> Pdf, 920.5 kB.
Läs mer om hur näringslivet påverkas av viruskrisen hos Region Västernorrland >> Länk till annan webbplats.

Här på vår nyhetssida bryter vi ut lämpliga frågor ur ett Ånge kommun-perspektiv och jämför med de totala svaren (denna omgång 1 220 stycken). Vi har valt att inte redovisa resultaten utifrån bransch för att inga svar ska gå att spåra till det svarande företaget.

Figur 1 - Svarsfördelning

Av de totalt 1 220 svaren som inkom var 71 stycken från Ånge kommun (sex procent av alla svar). Det var möjligt att svara på enkätomgång nummer två mellan den 22 och 26 april. Utskick av enkäten är behovsstyrt, men planeras att ske vid månadsskiftet maj/juni.

Figur 2 - Påverkan på verksamheten

Svaren på frågan om verksameheten påverkats negativt av den nuvarande situationen relaterat till Covid-19 utbrottet skiljer inte ut sig jämfört med de totala svaren. En hög andel uppger att verksamheten påverkats direkt eller indirekt.

Figur 3 - Risk för konkurs

Inte heller svaren på frågan som handlar om hur stor risken för konkurs är sticker ut för Ånge. En något högre andel uppger att det inte finns någon risk för konkurs.

Figur 4 - Soliditet

Soliditet brukar också kallas för "företagets långsiktiga betalningsförmåga" och kan beskrivas som ett mått på hur väl ett företag kan klara förluster över tid. För att beräkna soliditet ställer man balansräkningens egna kapital i förhållande till totalt kapital (eller totala tillgångar).

Figur 5 - Påverkan på lång sikt

Varannan företagare som svarat på enkäten (55 procent) uppger att de tror att virusutbrottet kommer ha avgörande eller stor påverkan på verksamheten.