Förhållningssätt

Ånge kommun ska ge bästa service till medborgarna genom att arbeta efter de tre Ledstjärnorna tydlighet, ansvar och stolthet.

Ånge kommun ska ge bästa service till medborgarna genom att arbeta efter de tre Ledstjärnorna tydlighet, ansvar och stolthet. Ledstjärnorna sammanfattar även kommunens ledarskaps- och medarbetarpolicy som du kan läsa i sin helhet nedan.

Ledstjärnor

Ånge kommuns starka Ledstjärnor genomsyrar det dagliga och långsiktiga arbetet, bland annat policyn för ledarskap och medarbetarskap.

 • Tydlighet - jag vet vad jag ska göra
 • Ansvar - jag ser till att jag gör ett bra jobb
 • Stolthet - min insats är av betydelse

Policy för ledarskap och medarbetarskap

Ånge kommun är en arbetsgivare som:

 • är visionär och utvecklingsinriktad
 • ger tydliga uppdrag vilka är kopplade till resurser och med tydlighet iansvar, befogenheter och rollfördelning
 • visar tillit och respekt
 • stimulerar närhet inom organisationen, vilket innebär en öppen kommunikationdär alla blir sedda
 • stimulerar en god yrkes- och social kompetens
 • erbjuder en god arbetsmiljö
 • tillämpar individuell lönesättning utifrån fastlagda kriterier
 • är positiv till att tillämpa alternativa arbetstidsmodeller och germöjlighet/eget ansvar för personlig utveckling
 • tar god hand om nya medarbetare
 • verkar för jämställdhet på kommunens arbetsplatser oavsett kön, religion,etniskt ursprung, sexuell läggning eller politisk tillhörighet

Ånge kommun har ledare som:

 • är engagerade och tydliga i sin roll
 • är kundorienterade och har en helhetssyn
 • har förmåga att motivera, skapa delaktighet och tillsammans medmedarbetarna
 • formulera tydliga visioner och mål utifrån de politiska målen
 • med tydlighet prioriterar och fokuserar för att nå verksamhetens mål- har ett förhållningssätt präglat av god etik och moral
 • sprider arbetsglädje, skapar förtroende och är ett föredöme som syns iverksamheten och ger återkoppling
 • visar tillit och respekt, uppmuntrar medarbetarnas kompetensutveckling ochtycker om att se dem växa och utvecklas
 • kan hantera konflikter och kritik
 • har förmåga att fatta även obekväma beslut

Ånge kommun har medarbetare som:

 • är engagerade och lyhörda för kundens behov och ger ett bra bemötande
 • tar det ansvar som följer med uppdraget och fattade beslut samt ser sittansvar som en del av helheten
 • har en god yrkes- och social kompetens och sträva efter egen utveckling
 • tar initiativ, är flexibel och målmedveten
 • har ett förhållningssätt präglat av god etik och moral
 • är engagerad och delaktig
 • visar tillit och respekt
 • har god samarbetsförmåga
 • kan ta kritik och hantera konflikter