Politiker i Ånge kommun

På denna sida har vi samlat information du som politiker behöver för att fullfölja ditt uppdrag.

När du börjar ditt uppdrag som politiker

Behandling av personuppgifter enligt personuppgiftsförordningen (GDPR): Viktig information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

I personuppgiftsförordningen gäller särskilda regler som möjliggör för kommunerna att i viss utsträckning, utan samtycke, på Internet lägga ut uppgifter avseende de kommunala diarierna samt kallelser till nämndssammanträden och kungörelser inför fullmäktigesammanträdena. Även justerade nämnd- och fullmäktigeprotokoll får publiceras enligt dessa regler.

Personuppgifter: Om du tillträder som ny politiker under mandatperioden behöver vi dina kontaktuppgifter. Uppgifterna kan lämnas via självservice för förtroendevalda eller genom att kontakta en nämndsekreterare.

Ånge kommuns hemsida: I kommunens förtroendemannaregister som är tillgängligt på Internet, publiceras namn, e-postadress hos kommunen (fornamn.efternamn@politikerange.se) samt uppgifter om partitillhörighet och olika uppdrag.

Intyg från arbetsgivaren: Be din arbetsgivare att fylla i dokumentet Intyg från huvudarbetsgivare som finns på sidan självservice för förtroendevalda. Intyget lämnas in årligen, senast sista januari. Samt även vid ändrade anställningsförhållanden, exempelvis vid ändrad lön. Lämnas inte dokumentet in eller inte är korrekt ifyllt uteblir ersättning.

Löpande - under ditt uppdrag som politiker

Kallelser: Läs kallelsen innan ditt sammanträde. Kallelserna finns tillgängliga på mötesportalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster en vecka innan mötet. När du loggar in kan du ta del av handlingar för de organisationer du är behörig att se.

Diarieföring: En stor del av kommunens handlingar ska vara offentliga enligt offentlighetsprincipen och behöver därför diarieföras. Läs mer om kommunens diarium.

Synpunkter: Tar du emot skrivelser som rör kommunens verksamheter - lämna dem till nämndsekreterare för bedömning och eventuell diarieföring.

Sveriges Kommuner och Landstingslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hemsida hittar du bra information för dig som förtroendevald.

E-post för politiker

Alla förtroendevalda i kommunen tilldelas en egen e-postadress (fornamn.efternamn@politikerange.se) som är den huvudsakliga kontaktväg kommunen använder.

Ändring eller komplettering av kontakt- och personuppgifter

Vid adressändring eller ändring av andra personuppgifter, till exempel telefonnummer eller e-postadress, är det viktigt att du meddelar ändringarna via självservice för förtroendevalda eller till kommunkansliet.

Att avsluta sitt uppdrag som politiker

Om du vill avsäga dig ditt uppdrag som politiker innan mandatperioden är slut kontaktar du oss via självservice för förtroendevalda eller e-post till kommunstyrelsen@ange.se

Om arvoden

Arvodeskommittén, som består av kommunfullmäktiges presidium, ger förslag till arvoden som sedan beslutas i kommunfullmäktige. Kommunalråd får heltidsarvode, oppositionsråd och nämndsordföranden får deltidsarvode.

Övriga politiker får:
- Ett månatligt arvode för inläsning av material till politiska möten
- Arvode för deltagande i sammanträden, max 895 kronor/dag
- Ersättning för förlorad arbetsförtjänst (maxtaket är för nuvarande 2 674 kronor) och reseersättning kan också utbetalas.

Rapportera in din begäran om arvode

Närvaro vid deltagande i sammanträden: Vid sammanträdet fylls en närvarolista i under mötet. Närvaron vid mötet ger grund till arvode.

Reseersättning: Fyll i kolumn för reseersättning i samma närvarolista som ovan.

Förlorad arbetsinkomst: Fyll i blanketten för förlorad arbetsinkomst, som är en bekräftelse på att du varit med på mötet och inte arbetat under mötestiden. Om du missat att fylla i blanketten under mötet kan du fylla i den i efterhand. Lämna ifylld blankett till mötets sekreterare alternativt till Personalenheten. Blanketter finns under Självservice för politiker.

Utbetalning av arvoden

Ånge kommun har Swedbank som utbetalande bank för lön och arvoden. Oavsett i vilken bank du har ditt konto får du ditt lönebesked elektroniskt via länken www.swedbank.se/edokumentlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du loggar in med din e-legitimation, t ex mobilt BankID,
BankID på kort eller BankID på fil. Om du får din ersättning insatt till konto i Swedbank/Sparbank eller Nordea kan du välja att anmäla dig till och titta på ditt lönebesked i respektive banks internetbank. För att få hjälp med detta är du välkommen att kontakta din banks internetbanks support.

Du kan du även se din ersättning via appen Heroma MinLon.
Instruktion för installation för Min lön appenPowerpoint.
Lathund för funktioner i Min lön appenPDF

Information om ersättningar, arvoden och pension för förtroendevalda

Regler om stöd till det politiska arbetetPDF
Ersättningar förtroendevalda från 2021-04-01Excel
Information om arvoden och pension till förtroendevaldaPDF
Bestämmelser för pension och omställning för förtroendevaldaPDF
Information från PensionsvaletPDF
FAQ kring skatteavdragPDF


Politisk styrning och verksamhetsstyrning

Hat, hot och våld mot förtroendevalda

Hat, hot och våld mot förtroendevalda är ett allvarligt hot för vårt demokratiska system. Kommunen arbetar aktivt för att förebygga och motverka att hat och hot mot de förtroendevalda uppstår. Om vi inte gör detta finns det risk att det sker
en normförskjutning. Vi behöver göra upp med attityden; Lite får man tåla – om det inte sker finns risk för att förtroendevalda censurerar sig själva och inte går in i frågor de vet kan innebära hat- och hotfull situationer. Det undergräver det demokratiska systemet och kan leda till att människor avstår från att ta politiska uppdrag.

Broschyr om Personlig säkerhetPDF

Här länkas till en handbok om personlig säkerhet där 14 myndigheter samlat olika råd kring den personliga säkerheten. Olika typer av hot och angrepp beskrivs, liksom exempel på skyddsåtgärder och förebyggande åtgärder som kan användas för att förhindra eller avstyra hotfulla situationer. Råden riktar sig främst till dig som befinner dig i riskzonen och som kan komma att utsättas för hot i din yrkesutövning eller i uppdraget som förtroendevald.

Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2018 anta nya riktlinjer för hot, våld och trakasserier som riktar sig mot förtroendevalda.

Riktlinjer för hot, våld och trakasserier som riktar sig mot förtroendevaldaPDF

Om du som förtroendevald i Ånge kommun upplever hot kontakta kommunens säkerhetschef, via växel 0690- 250 100.