Arbetet med Ånge kommuns översiktsplan

Processen med att ta fram en översiktsplan regleras i första hand i plan- och bygglagen men även i miljöbalken. Vidare styrs arbetet av bestämmelserna i Förvaltningslagen och kommunallagen, på samma sätt som andra kommunala beslut.

Beslut att göra ny översiktsplan samt organisation för arbetet

Den formella inledningen är ett politiskt beslut om att upprätta en ny översiktsplan. Beslut togs i kommunstyrelsen 2021-04-13. Ansvarig beställare för projektet är kommunchef och arbetet leds av en projektledare som har tillgång till en rad olika kompetenser inom den kommunala förvaltningen. Vidare beslutades om en rådgivande politisk referensgrupp bestående av representant från samtliga partier enligt följande:

 • Erik Lövgren, Socialdemokraterna
 • Göran Hammarstedt, Kristdemokraterna
 • Tomas Widenfalk, Centerpartiet
 • Hans-Erik Bäck, Moderaterna
 • Örjan Olsson, Vänsterpartiet
 • Stig Malmberg, Sverigedemokraterna (ersätter Dennis Hjalmarsson)
 • Leif Edh, Vår framtid Ånge

Referensgruppen är rådgivande och fattar inga formella beslut. Uppdraget som beslutades av kommunstyrelsen är:

 • Att vara rådgivande i projektets arbete för att uppnå dess mål
 • Framföra det egna partiets viljeriktning och dess väljares talan
 • Kommunicera enligt projektets kommunikationsplan för att uppnå god förankring av arbetet
 • Förstå och respektera projektets mål, samt dess arbetsformer, besluts- och rapporteringsvägar
 • Vara stöd till projektledare och styrgrupp genom att ge råd

Samråd

Samråden sker när de behövs i processen och summeras vanligen i en samrådshandling som remitteras till inblandade parter och myndigheter. Under samrådsfasen ingår även att skapa forum för samtliga intressenter att inkomma med synpunkter på den framtida översiktsplanen

Denna del med samrådshandlingen brukar vara 3 månader och kommunfullmäktige kommer hantera samrådshandlingen på sammanträde i juni 2022. Det är viktigt att notera att det inte är samma sak som att kommunen har godkänt planförslaget utan endast att det är en handling som ger en bra grund för ett mer formaliserat samråd och som därifrån kan utvecklas till ett förslag för kommande granskning.

Efter samrådsfasen ska kommunen upprätta en samrådsredogörelse samtliga inkomna synpunkter sammanställs och där kommunen lämnar sina synpunkter på det som inkommit och hur man avser hantera de olika frågeställningar som lyfts.

Granskning

Med beaktande av samrådsredogörelsen genomförs justeringar och uppdateringar av underlagen och ett färdigt förslag till översiktsplan tas fram.

Förslag till översiktsplan kommer att hanteras i kommunfullmäktige i februari 2023 som tar beslut om att förslaget ska gå ut för granskning, det som tidigare kallades utställning.

Tiden för granskning är lagstadgad till minst 2 månader. På likartat sätt som vid samrådet remitteras översiktsplanen till berörda myndigheter, grannkommuner samt andra intressenter.

Antagande

Efter granskningen ska kommunen upprätta ett granskningsyttrande på samma sätt som för samrådsredogörelsen. Även här kan mindre justeringar av planen göras. Därefter lyfts förslaget till översiktsplan för beslut i kommunfullmäktige. Detta planeras till hösten 2023.

Tidplan för ÖP Ånge

 • Beslut om att ta fram ny översiktsplan - 2021-04-13
 • Samråd
 • Pågår löpande under processen
 • Mer formellt samråd med remiss till berörda parter under hösten 2022 – KF i juni
 • Granskning (tidigare utställning) i minst två månader - KF senast i februari 23.
 • Antagande – KF oktober 2023