Arbetet med Ånge kommuns översiktsplan

Beslut om Översiktsplan Ånge 2040

Processen med att ta fram en ny översiktsplan regleras i första hand i plan- och bygglagen men även i miljöbalken. Vidare styrs arbetet av bestämmelserna i förvaltningslagen och kommunallagen, på samma sätt som andra kommunala beslut.

Den formella inledningen till arbetet med Översiktsplan Ånge 2040 är ett politiskt beslut i kommunstyrelsen 2021-04-13 om att upprätta en ny översiktsplan för kommunen.

Välkommen på tidigt samråd

Under november och början av december 2022 anordnar vi tidiga samråd i Östavall, Fränsta, Ljungaverk, Torpshammar, Ånge och Överturingen. Under mötena kommer vi presentera arbetet med översiktsplanen och vi vill gärna ha in dina synpunkter och önskemål för att ta med i den fortsatta processen. Läs mer om de tidiga samråden >>

Tidigt samråd Fränsta ÖP Powerpoint, 19.7 MB.

Tidigt samråd Ljungaverk ÖP Powerpoint, 19.1 MB.

Tidigt samråd Torpshammar ÖP Powerpoint, 30.9 MB.

Tidigt samråd Ånge ÖP Powerpoint, 31.7 MB.

Tidigt samråd Östavall ÖP Powerpoint, 16.6 MB.

Tidigt samråd Överturingen ÖP Powerpoint, 34.3 MB.

Vad är en översiktsplan?

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen.
Den ska spegla den politiska majoritetens uppfattning och beslutas av kommun­fullmäktige.
Översiktsplanen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vatten­områden ska användas
och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

En översiktsplan är inte juridiskt bindande, men vägleder kommunens beslut när det gäller detaljplan, bygglov och andra tillståndsprövningar. Detta innebär att slutvägningar mellan till exempel enskilda och allmänna intressen inte sker inom översiktsplanen utan först i senare former.

Genom att ta del av Ånge kommuns översiktsplan ska det vara lätt att få en uppfattning om Ånges kommande intentioner, vad Ånge kommun vill och vart Ånge är på väg.

Samråd

Samråden sker fortlöpande i planprocessen med berörda parter och myndigheter. Under samrådsfasen ingår även att skapa forum för samtliga intressenter att inkomma med synpunkter på den framtida översiktsplanen.

En del av samrådsfasen är att förslaget till översiktsplan skickas ut på formellt samråd. Denna del av samrådet brukar vara 2 - 3 månader.

Efter det formella samrådet ska kommunen upprätta en samrådsredogörelse där samtliga synpunkter som kommit in sammanställs och där också kommunen lämnar sina synpunkter på det som kommit in och hur man avser hantera de olika frågeställningar som lyfts.

Granskning

Med beaktande av samrådsredogörelsen genomförs justeringar och uppdateringar av underlagen och ett färdigt förslag till översiktsplan tas fram.

Förslag till översiktsplan avses komma att hanteras i kommunfullmäktige runt sommaren 2023. Kommunfullmäktige tar då ställning till och beslutar om att förslaget ska gå ut för granskning, det som tidigare kallades utställning.

Tiden för granskning är lagstadgad till minst 2 månader. På likartat sätt som vid samrådet remitteras översiktsplanen till berörda myndigheter, grannkommuner samt andra intressenter.

Antagande

Efter granskningen ska kommunen upprätta ett granskningsutlåtande på samma sätt som för samrådsredogörelsen. Även här kan mindre justeringar av planen göras. Därefter lyfts förslaget till översiktsplan för beslut i kommunfullmäktige. Detta planeras till hösten/vintern 2023/2024.

Tidplan

  • Kommunstyrelsen beslutade 2021-04-13 att ta fram ny en översiktsplan
  • Samråd pågår löpande under planarbetet
  • Formellt samråd med remiss till berörda parter under senvinter/vår 2023
  • Granskning (tidigare utställning) hösten 2023
  • Antagande i kommunfullmäktige hösten/vintern 2023/2024

Lämna förslag och synpunkter

Dina förslag och synpunkter är viktiga för att översiktsplanen ska bli bra och fungera vägledande för utvecklingen av Ånge kommun.

Vi ser gärna att du lämnar in dina förslag och synpunkter via formuläret under Självservice längre ner på den här sidan, Där frågar vi inte om dina kontaktuppgifter.

Du kan också skicka mejl till ange@ange.se eller ett brev till Ånge kommun, 841 81 Ånge. Om du mejlar eller skickar brev är det viktigt att du märker meddelandet eller brevet med "översiktsplan".

Om du inte vill eller kan skriva så kan du ringa kommunens växel 0690-25 01 00. Säg att du har synpunkter på den nya översiktsplanen så blir du vidarekopplad till någon av oss.

Det går bra att lämna synpunkter löpande under arbetets gång. När det blir dags för det formella samrådet kommer ett sista datum sättas för att lämna synpunkter. Det kommer att annonseras på kommunens webbplats, i sociala medier och i lokala Ljunganbladet.

Riktlinjer Ånge kommuns bostadsförsörjning

Varje kommun har ett ansvar för att planera så att förutsättningar finns för alla invånare att kunna leva i goda bostäder.
I juni 2022 antog kommunfullmäktige Riktlinjer för Ånge kommuns bostadsförsörjning.

Varför riktlinjer för bostadsförsörjning?

En välfungerande bostadsmarknad är grunden för samhällsutveckling och den enskilda individen. Varje kommun ska enligt lag ta fram riktlinjer för bostadsförsörjning. Riktlinjer ska skapa förutsättningar för alla i Ånge kommun att leva i goda bostäder.

För att möta de utmaningar som finns inom bostadsförsörjningen idag och i framtiden krävs kunskap om Ånge kommuns bostadsbestånd, demografiska sammansättning och kunskap om särskilda gruppers behov. Det behövs ett aktuellt kunskapsunderlag som ligger till grund för ett kontinuerligt och strategiskt arbete kring bostadsförsörjningen.

Riktlinjer för bostadsförsörjningen är ett strategiskt och vägledande dokument vad gäller utveckling av kommunens bostadsbestånd och kommunala planering. Riktlinjerna för bostadsförsörjning kommer vara utgångspunkten för Ånge kommuns handlingsplan för bostadsförsörjning.

Kommunens bostadsförsörjningsansvar

Enligt 1 § bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) ska kommunen framta riktlinjer för kommunens bostadsförsörjning. Syftet med planeringen skall vara att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.

Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning ska minst innehålla;

  1. Kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.
  2. Kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål.
  3. Hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.

Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, av efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och markförutsättningar, 2 § bostadsförsörjningsansvar (2000:1383).

Det vidare arbetet
I nuläget arbetas en handlingsplan fram för den fortsatta utvecklingen och arbetet med kommunens bostadsförsörjning. Handlingsplanen kommer färdigställas under 2023.

Kontaktperson:
Melissa Högberg Yilmaz, Samhällsplanerare
melissa.hogbergyilmaz@ange.se