Logotyp för visionsarbetet.

Arbetet med en ny vision för Ånge kommun påbörjades under vintern 2019/2020. Hittills har 1000 medarbetare på arbetsplatsen Ånge kommun och förtroendevalda bidragit till underlaget. Vår medborgarenkät, som kommer att ge svar på vad våra medborgare uppskattar idag, vad vi kan lämna bakom oss och vad vi tycker ska finnas i framtiden har är nu stängd.

Alla svar som kommit in kommer att ingå i underlaget till en ny vision för Ånge kommun. Stort tack till er alla som svarat!

I november 2020 har det genomförts fem workshops med ett metodiskt arbetssätt där man fördjupar sig kring kommunens grundstyrkor, värderingar, förtroende, insikter, alternativ och egenskaper. Barnens perspektiv har getts en stark röst genom barnråd i förskolor. Nedan finns hela visionsprocessen beskriven i detalj. Under våren 2021 beräknas den nya visionen vara klar. Visionen blir ett viktigt styrdokument för organisationen Ånge kommun när de förtroendevalda ska ta beslut och sätta upp fokusområden, mål och prioriteringar.

Varför en vision?

”Om du inte vet var du ska, spelar det ingen roll vilken väg du tar.”

En vision hjälper oss att veta var vi ska. Den ska utmana och inspirera oss i det dagliga arbetet. Framförallt gäller det vår kommun som är en glesbygdskommun med begränsade resurser. Vi behöver hjälp att fokusera och välja rätt.
Visionen sätter ett övergripande, långsiktigt mål som är konkret och modigt. Från den visionen sätts sedan fokusområden med mål som blir mätbara - ju bättre vi lyckas med dessa, desto närmare kommer vi visionen.
En stark vision är vårt första steg i en stor förändring. Vi vill satsa på samhälleliga och demokratiska vinster och en samstämmighet. Detta kan man uppnå genom visionsarbete, ett starkt varumärke och strategiska och prioriterade målområden.

Varför en vision för Ånge kommun?

När vi pratar om vision för vår kommun handlar den om hela det geografiska området. Den blir ett viktigt styrdokument för vårt arbete i kommunen. Organisationen tar ett tydligt ansvar att ledas av visionen och ta beslut som för oss närmare den. Vi vill skapa förtroende och på bästa sätt erbjuda service, utbildning, samhällsbyggnad och landsbygdsutveckling för våra medborgare – och därmed värna demokratin. Det är viktigt att det liv man lever här, och varför, identifieras och sätts värde på. Vad kan vi stötta och förstärka?
Våra folkvalda beslutar om vilken vision vi ska ha. Nämnder och förvaltningen ser till att den följs och implementeras i alla led. När organisationen lyckas med det uppdrag som våra politiker ger den lyckas vi också skapa en effektiv och framgångsrik kommunorganisation. Detta gynnar alla oss som bor här. Genom att stötta våra medborgare, näringsliv och civilsamhälle att arbeta mot visionen så kan verkligt stora effekter uppnås.

Kugghjul som förklarar hur visionsarbetet hänger ihop.

Vilka är med och tar fram visionen?

Som beslutsunderlag har 1000 av våra medarbetare, tillika medborgare, fått delta, med fokus på en önskad framtid på arbetsplatsen Ånge kommun. Våra förtroendevalda har genomfört en visionsworkshop med fokus på hela Ånge kommun och dess styrkor.
Genom 5 kommande workshop-tillfällen ska en mix av 10 förtroendevalda, 5 från kommunförvaltning och 15 medarbetare få delta i ett metodiskt arbetssätt där man fördjupar sig kring kommunens grundstyrkor, värderingar, förtroende, insikter, alternativ och egenskaper.
En medborgarenkät och djupintervjuer kommer att ge oss svar på vad våra medborgare uppskattar idag, vad vi kan lämna bakom oss och vad vi tycker ska finnas i framtiden. Barnens perspektiv förstärks genom en riktad insats i förskolorna. Barnens egna röster ges utrymme genom intervjuer och barnråd.


Resultatet av detta underlag analyseras, utvärderas och presenteras. Var är vi mest samsynt? Vilka värderingar är starkast och bör driva oss? Varför ska man känna förtroende för oss? Vad har vi som inga andra har, som gör oss unika? Vilka egenskaper har vi som är värt att ta vidare? Vi tror starkt på att man inte kan veta var man ska förrän man vet vem man är.
Från detta resultat tas ett visionsförslag fram där våra förtroendevalda tar beslut om att gå vidare. Visionen blir alltså en essens av vad våra medarbetare, medborgare och förtroendevalda har sagt och bidragit med.

Skiss över visionsprocessens gång.

01 Grupparbete Medarbetare

Vilka? 1000 medarbetare (tillika kommuninvånare)
När? Våren 2020
Syfte? Underlag och delaktighet
Fokus på arbetslivet i Ånge kommun om 10 år. Hur vill du känna, vad behöver du för att känna så? Vad gör arbetsgivaren Ånge kommun för att du ska känna så? Hur vill du beskriva Ånge kommun för någon som inte bor där?

02 Politisk visionsworkshop

Vilka? 21 politiker
När? Våren 2020
Syfte? Underlag och delaktighet
Fokus på styrkor i Ånge kommun.

03 Enkät

Vilka? Medborgare
När? Vecka 41-48 2020
Syfte? Underlag och delaktighet
Fokus på framtid, vad är bra och ska vara kvar, vad är mindre bra som vi kan lämna och vad finns ej idag som vi vill ha om 10 år?

04 Workshops

Vilka? 30 personer, mix av politiken, tjänstemän och medarbetare, fördjupande intervjuer
När? Vecka 45 & 46 2020
Syfte? Underlag och delaktighet
Fokus på metodiskt arbete inom styrkor, värderingar, insikter, egenskaper mm.

04 Barnperspektivet

Vilka? Barn i förskolan, fördjupande arbete
När? Vecka 1-4 2021
Syfte? Underlag och delaktighet från yngre barn
Fokus på barnens perspektiv, genomförs i intervjuer och barnråd av pedagoger.


Metodiskt arbetssätt där man fördjupar sig i olika frågeställningar kring grundstyrkor, värderingar, förtroende,
insikter, alternativ och egenskaper. Arbetet ska ge svar på e flertal frågor såsom ”Varför finns vi?”, ”Vad vill vi
uppnå?”, ”Vem är vi?”, ”Vad värderar vi?”, ”Hur är vi unika?”.

Skiss över arbetsgruppernas sammansättning.

05 Analys

Vilka? Processledare
När? Vecka 5-13 2021
Syfte? Hitta samsyn utifrån underlag tillsammans med en omvärldsanalys och konkurrensanalys.

06 Visionsförslag - essensen av underlaget

Vilka? Kommunstyrelsen
När? 6 april 2021
Syfte? Beslutsunderlag.
Ge förslag på vision för Ånge kommun baserat på underlaget. Presentera en sammanfattning och analys av det underlag som inkommit och hur processen gått till.

07 Beslut

Vilka? Kommunstyrelsen
När? 13 april 2021
Syfte? Beslut om ny vision.

08 Beslut

Vilka? Kommunfullmäktige
När? 26 april 2021
Syfte? Beslut om ny vision.

09 Nuläge

Vilka? Kommuninvånare
När? sommar 2021
Syfte? Skapa möjlighet att mäta och utvärdera.
Frågeställningar baserade på visionen för att skapa mätpunkter för att se hur väl vi lyckas med visionsarbetet i framtiden.

10 Implementering

Vilka? Politiken, nämnder och förvaltning
När? ht 2021 och framåt
Syfte? Arbeta mot visionen
Skapa kommunplan, nämndplan, verksamhetsplan baserad på visionen.

11 Uppföljning

Vilka? Nämnder och förvaltning
När? Löpande
Syfte? Se om vi gör rätt saker
Kontinuerligt stämma av, utvärdera och kommunicera – hur väl har vi lyckats uppnå målen för att ta oss närmare visionen.

Ånge kommuns vision och mål

Framtid Ånge - Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014-2020 är framtagen i bred samverkan mellan näringsliv, föreningsliv och engagerade kommunmedborgare under processen "Snacka om Framtid!" 2012.

Under 2012 hade vi en bred dialog med kommunens invånare. Vi har lyssnat in vad som är Ånges konkurrensfördelar och möjligheter. Vad som är allra viktigast för framtiden. Utifrån det formulerade kommunfullmäktige den här visionen för utveckling av bygden Ånge kommun:

Kommunen har en atmosfär av närhet och nytänkande som gör den attraktiv att leva, bo och verka i.

För att nå visionen behövs ett brett samarbete och gemensamma insatser inom många områden.

Kommunorganisationens övergripande prioritering är jobb och kompetensförsörjning. Nyckeln är att ha god tillgång på arbete och att matcha behoven av kompetens med de rätta utbildningarna.

Utifrån det har vi identifierat tre strategiska insatsområden:

  • Ett levande näringsliv
  • Utbildning och kompetensförsörjning
  • Det goda livet 

Tre områden som hänger ihop och där vi kan prioritera insatser för att få en hävstångseffekt.

Strategin ligger till grund för nämndernas och styrelsens mål för perioden. Strategin styr på det här sättet kommunens verksamheter men kan även inspirera krafter utanför kommunens organisation att bidra till god utveckling och sikta mot gemensamma mål.