Delegationsordningar

Enligt kommunallagen får kommunstyrelsen eller en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller åt en anställd hos kommunen att besluta på styrelsens/nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.