Så fungerar kommunen

Ånge kommun ansvarar för mycket av den samhällsservice som finns i kommunen. Exempel på ansvarsområden är barnomsorg och renhållning.

Medborgarna väljer kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet. Det är kommunens medborgare som röstar in förtroendevalda i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige fungerar som kommunens ”riksdag”, fattar de övergripande besluten och sätter de övergripande målen.

Kommunfullmäktige utser nämnder
Kommunfullmäktige utser också styrelser och nämnder, som ska sköta det löpande arbetet. De som sitter i nämnderna är deltidspolitiker, som sköter sitt uppdrag på fritiden.

Kommunstyrelsen ser till att fullmäktigebesluten blir verklighet
Kommunstyrelsen väljs av kommunfullmäktige och har ett eget ansvarsområde. Men den fungerar också som kommunens ”regering” och har ett övergripande ansvar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs.

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens verksamheter och bereder även ärenden som kommunfullmäktige ska behandla.

Nämnderna sätter politiska mål för sitt ansvarsområde
Nämnderna väljs av kommunfullmäktige. Det är också kommunfullmäktige som bestämmer vilket område varje nämnd är ansvarig för.

Nämndernas viktigaste uppgift är att ”bryta ner” de övergripande målen, som kommunfullmäktige fastställt, till det egna ansvarsområdet.

Nämnderna styr vad kommunen ska göra genom att sätta upp politiska mål inom varje nämnds ansvarsområde.

Varje nämnd har en förvaltning bestående av anställda medarbetare. Till exempel har tekniska nämnden en förvaltning som heter tekniska förvaltningen. Förvaltningarna utför det arbete som nämnden beslutat om och är oftast uppdelade i olika verksamhetsområden.

Nämnderna har ett ansvar för att följa upp att förvaltningens arbete leder mot de politiska målen.

Förtroendevalda politiker