Revisorer

Revisorerna är kommunfullmäktiges instrument för att utöva den demokratiska kontrollen över kommunens verksamhet. Revisorerna är politiskt tillsatta utifrån mandatfördelningen i kommunfullmäktige, men arbetar opolitiskt i sitt revisionsarbete. Revisorerna biträds i sitt arbete under innevarande upphandlingsperiod av KPMG.

Revisorernas uppgift

Revisorerna granskar årligen all verksamhet som bedrivs inom styrelsers och nämnders verksamhetsområden, enligt kommunallagen och i den omfattning som följer av god revisionssed.

De prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Till revisorernas uppdrag hör även lekmannarevisionen avseende ändamålsenligheten i de kommunägda bolagens verksamhet som ett komplement till bolagens aktiebolagsrevision.

Revisorer 2019-2022:
Roger Sundin (MP), ordförande
Alf Hallen (S), vice ordförande
Gert Bergström (S)
Margareta Nelhagen (S)
Jan Söderström (C)
Ain Liivlaid (V)
Vakant (-)

Adress: Ånge kommun, Revisionen, 841 81 Ånge

E-post: ange@ange.se

Kontakt:
Via revisionens sakkunniga biträde Lena Medin, KPMG, tel 060-64 50 09.