Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen svarar för den övergripande ledningen och samordningen av kommunens verksamhet genom långsiktig planering och genom att följa verksamheten inom övriga nämnder. Kommunstyrelsen ansvarar också för kommunens ekonomi och upprättar förslag till budget.

Kommunstyrelsens ansvarsområde är ekonomi, näringsliv och industri, informationsfrågor, konsumentfrågor, räddningstjänst, markfrågor, kollektivtrafik, turism, gemensam kommunadministration, personalfrågor, datafrågor, inköp.

Kommunstyrelsen består av 9 ledamöter och 9 ersättare som sammanträder mellan åtta till tio gånger per år. Alla ärenden som ska tas upp i kommunfullmäktige bereds av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens sammanträden är inte offentliga.

Kommunstyrelsen har utsett ett arbetsutskott med 5 ledamöter och 5 ersättare som sammanträder en gång i månaden. I arbetsutskottet bereds ärenden som ska tas upp i kommunstyrelsen.  Kommunstyrelsens arbetsutskott är även Krisledningsnämnd.

Ordförande: Erik Lövgren (S)
1:e vice ordförande: Jan Filipsson (S)
2:e vice ordförande: Linda Mattsson (VF)
3:e vice ordförande: Anders Mjärdsjö (M)

Adress: Ånge kommun, Kommunstyrelsen, 841 81 Ånge

E-post: kommunstyrelsen@ange.se