Socialnämnden

Socialnämndens ansvarsområden är:

  • Äldreomsorg
  • Individ- och familjeomsorg
  • Handikappomsorg
  • Familjerådgivning
  • Ungdomsmottagning, ansvaret delas mellan socialnämnden, utbildningsnämnden och Region Västernorrland
  • Alkoholtillstånd, nämnden har det totala ansvaret för tillsyn av ärenden enligt alkohollagen. Nämnden ansvarar också för beslut om serveringstillstånd och sanktionsärenden efter länsstyrelsens yttranden
  • Budgetrådgivning/Skuldsanering, socialnämnden har ansvar för uppgifter enligt skuldsaneringslagen

Socialtjänsten ska främja en samhällsutveckling som syftar till social och ekonomisk trygghet för människorna i kommunen.

Socialnämnden i Ånge har en budgetomslutning som motsvarar en tredjedel av kommunens totala budget.

Inom socialnämndens verksamhet arbetar drygt 500 personer. Verksamheten är indelad i sektorerna individ- och familjeomsorg samt vård och omsorg om äldre och funktionshindrade.

Särskild omsorg är en verksamhet hos nämnden, där gruppboenden, vårdhem och dagcenter sorterar under äldre- och handikappomsorg.

Socialnämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare som sammanträder en gång i månaden.

Socialnämnden har utsett ett arbetsutskott med 3 ledamöter och 3 ersättare som sammanträder en gång i månaden.

Ordförande: Birgitta Sjögren (S)
Vice ordförande: Mikael Ahnström (S)

Socialtjänsten bereder ärenden som tillhör socialnämndens ansvarsområden.

Adress:  Ånge kommun, Socialnämnden, 841 81 Ånge

E-post: socialnamnden@ange.se