Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län bildades 2012 och består av länets sju kommuner samt Region Västernorrland.

Myndighetens uppdrag är:

  • Att fatta strategiska beslut om kollektivtrafiken, upphandla trafik och bedriva verksamhet på uppdrag av myndighetens politiska ledning.
  • Att bedriva operativ verksamhet på uppdrag av myndighetens politiska ledning.
  • Att upphandla och samordna färdtjänst, riksfärdtjänst och skolskjuts för de kommuner som så önskar.
  • Att verka för att den regionala kollektivtrafiken är tillgänglig för alla resenärsgrupper.
  • Att verka för en tillfredsställande taxiförsörjning i länet.
  • Att fatta beslut om allmän trafikplikt inom länet.
  • Att fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken i ett trafikförsörjningsprogram