Förvaltningar och nämnder

Kommunens verksamhet är mycket bred och styrs av ett antal lagar. Därför finns det ansvariga nämnder för olika ämnesområden, till exempel för skola och barnomsorg, vård och omsorg och byggande.

Ånge kommun har fyra politiska nämnder som ansvarar för kommunens verksamhet inom olika fackområden.

Nämndernas uppgifter är att

  • ansvara för det dagliga arbetet inom kommunen
  • förbereda ärenden som ska beslutas av fullmäktige
  • vara remissinstanser för övergripande frågor
  • genomföra de beslut som fattas i fullmäktige.

Nämnden beslutar även om övergripande mål för ett visst kommunalt verksamhetsområde samt om hur budgeten för verksamhetsområdet ska fördelas.

Nämnderna har oftast egna förvaltningar med anställda tjänstemän som arbetar med att genomföra det som politikerna i kommunen beslutar om. Exempelvis jobbar socialförvaltningen i första hand åt socialnämnden. Arbetsuppgifterna inom förvaltningarna kan variera mycket eftersom en kommun gör allt från att ge byggnadslov till att organisera äldreomsorgen.