Diarium och arkiv

Alla myndigheter är skyldiga att föra register över de allmänna handlingar som finns hos myndigheten. Det vanligaste sättet att registrera handlingar är genom diarieföring. Ordet diarium betyder dagbok och diarieföring innebär alltså att man för dagbok över vilka handlingar en myndighet tar emot eller upprättar.

I diariet finner du det mesta av den officiella kommunikationen som sker mellan kommunen, medborgarna och andra myndigheter som t.ex. in- och utgående post.  Alla brev och handlingar, även e-post som kommer in till en kommun är i regel offentliga och får, med vissa undantag läsas av alla enligt Tryckfrihetsförordningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Vissa ärenden/handlingar kan undantas från offentlighet enligt Sekretesslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Det finns också regler om behandling av personuppgifter som gör att vissa personuppgifter inte kan publiceras i kommunens diarier på internet.

Varje nämnd i kommunen har ett diarium som sköts av registratorer. Det diarium som syns på webben är en kopia av myndighetens diarium och vissa uppgifter är dolda, som:

  • sekretessbelagda uppgifter
  • känsliga personuppgifter
  • personnummer
  • namn i vissa fall
  • andra uppgifter som kan leda till intrång i en enskilds personliga integritet

Under ärenderubriken registreras alla handlingar som tillhör ärendet. Däremot behöver inte handlingar som är undantagna enligt offentlighets- och sekretessförordningens 2 § eller som är av mindre betydelse för myndighetens verksamhet registreras.

Vill du veta mer om ett ärende eller ta del av allmänna handlingar är du välkommen att kontakta kommunkansliet.

Centralarkivet

I centralarkivet (kommunarkivet) finns många av de kommunala handlingar som du kan behöva om du vill utnyttja din rätt till insyn i Ånge kommuns verksamhet. I centralarkivet förvaras bl.a. avslutade diarieförda ärenden och protokoll. Det finns också räkenskaper, personalhandlingar, skolhandlingar, bygglovshandlingar och olika typer av personakter inom socialnämndens verksamhet, dessa är sekretessbelagda. Handlingar före kommunsammanslagningen 1971 finns också i centralarkivet.

Vilka handlingar som förvaras i centralarkivet framgår av dokumenthanteringsplaner och arkivförteckningar. Lokalhistoriska handlingar finns bl.a. i kommunens föreningsarkiv, som är beläget i Centralhuset i Ånge, samma lokaler som biblioteket. 200 föreningar i kommunen har lämnat material till föreningsarkivet. Materialet utgör en del av Ånge kommuns historia och är med få undantag, tillgängliga för allmänheten.

Skolbetyg beställer du via e-tjänsten Skolbetyg - beställning av kopialänk till annan webbplats
Övriga ärenden till arkivet, kontakta oss via e-post till kommunarkivet.

Obs!
Vi har just nu svårt att prioritera släktforskningsuppgifter och liknande sökningar som gäller äldre tider. Vi ber er återkomma under våren med förfrågningar i dessa ärenden.
På grund av arbete med hantering av covid-19 pandemin har kommunens personalresurser till arkivet omprioriterats.