Anslagstavla, officiell

På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll.

När ett protokoll från ett nämndsammanträde är justerat publiceras det. Från och med att det är publicerat har allmänheten möjlighet att överklaga fattade beslut. Möjlighet att överklaga finns i 21 dagar, från den dag då protokollet anslås.

Kommunfullmäktiges möten förannonseras på anslagstavlan senast sju dagar innan möte hålls.

Är du intresserad av en specifik nämnd? Filtrera genom att skriva nämndens namn i rutan nedanför.

 1. Bräcke och Ånge bygg- och miljönämnd 2020-11-13
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBygg- och miljönämnden Bräcke och Ånge
  Paragrafer85-97
  Förvaringsplats för protokolletÅnge kommunkontor, centralarkivet
  SekreterareYngve Hamberg
  Nedladdningsbart protokollProtokoll BMN 2020-11-13.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 2. Utbildningsnämnden 2020-11-18
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansUtbildningsnämnden
  Paragrafer111-127
  Förvaringsplats för protokolletÅnge kommunkontor, centralarkivet
  SekreterareKristina Kamsten
  Nedladdningsbart protokollMötesportal med kallelser och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 3. Kommunstyrelsen 2020-11-17
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer194-232
  Förvaringsplats för protokolletÅnge kommunkontor, centralarkivet
  SekreterareElin Österlund-Nyström
  Nedladdningsbart protokollMötesportal med kallelser och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 4. Kommunfullmäktige sammanträder den 30 november
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för handlingarnaÅnge kommunkontor
  DokumentMötesportal med kallelser och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Kommunfullmäktige i Ånge kommun sammanträder måndag den 30 november kl. 13.00.

  Med anledning av situationen med spridning av coronavirus, covid-19 , rekommenderar Folkhälsomyndigheten och regeringen att åtgärder för att reducera smittspridning vidtas. Sammanträdet livesänds för allmänheten i fullmäktigesalen, dock rekommenderas våra medborgare att följa sammanträdet på webb-tv i efterhand via www.ange.se.

  Mellan kl. 11 och kl. 12 lämnas följande information i kommunfullmäktige:

  • Kommunchef Stefan Wallsten informerar om aktuella frågor inom koncernen: covid-19, projekt Åsgatan och projekt Ångemodellen

  • Ekonomichef Catharina Norberg informerar om ekonomi 2020 samt Mål och prioriteringar Budget 2021 Ekonomisk plan 2022-2023

  Kl. 13.00: Sammanträdets öppnande, upprop, val av justerare och dag och tid för justering.

  Skriv tabellbeskrivning här

  Nr

  Ärende

  1

  Genomförande av sammanträdet

  2

  Kontroll av jäv och intressekonflikt

  3

  Allmänhetens frågestund


  Under allmänhetens frågestund, har du som kommuninvånare möjlighet att ställa frågor i ärenden som rör kommunens verksamhet. För att kunna ge bästa möjliga svar bör frågorna anmälas till kommunkansliet senast fredagen före sammanträdet per brev eller e-post: ange@ange.se

  4

  Korta frågor och korta svar

  5

  Valärenden

  6

  Presentation av revisionsrapport: granskning av delårsrapport per 2020-08-31

  7

  Presentation av revisionsrapport: granskning av protokoll och styrdokument

  8


  Mål och prioriteringar Budget 2021 Ekonomisk plan 2022-2023

  9

  Skattesats 2021

  10

  Kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk förening

  11

  Revidering av Finanspolicy

  12

  Revidering av Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, resultatutjämningsreserv och "öronmärkning" av eget kapital

  13

  Inriktningsbeslut om projekt Åsgatan

  14

  Utökning av investeringsbudget för Fränsta sim- och sporthall

  15

  Förvärv av fastigheterna Ånge 30:5 m.fl.

  16

  Ändring i reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna

  17

  Förslag till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2021

  18


  Förslag till ny Biblioteksplan

  19

  Taxor och avgifter 2021 för Medelpads Räddningstjänstförbund

  20

  Förslag till svar på motion om utegym i östra delen av kommunen

  21

  Förslag till svar på motion om utegym i östra delen av kommunen

  22

  Redovisning av motioner under behandling

  23

   Redovisning av delgivningar


 5. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-03
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer139-171
  Förvaringsplats för protokolletÅnge kommunkontor, centralarkivet
  SekreterareElin Österlund-Nyström
  Nedladdningsbart protokollMötesportal med kallelser och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

När kan jag överklaga ett beslut?

Du som är medlem av Ånge kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad. Överklagandet ska ske skriftligt och det ska framgå vilket beslut du överklagar. Läs mer om att överklaga beslut.