Anslagstavla, officiell

På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll.

När ett protokoll från ett nämndsammanträde är justerat publiceras det. Från och med att det är publicerat har allmänheten möjlighet att överklaga fattade beslut. Möjlighet att överklaga finns i 21 dagar, från den dag då protokollet anslås.

Kommunfullmäktiges möten förannonseras på anslagstavlan senast sju dagar innan möte hålls.

Är du intresserad av en specifik nämnd? Filtrera genom att skriva nämndens namn i rutan nedanför.

 1. Kungörelse: kommunfullmäktige sammanträder den 21 oktober 2019
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för handlingarnaÅnge kommunkontor, centralarkivet
  Ansvarig för kungörelsenElin Rapp
  DokumentMötesportal med kallelser och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Kommunfullmäktige i Ånge kommun sammanträder måndag den 21 oktober 2019 kl. 13.00 i fullmäktigesalen, Ånge kommunkontor. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga.

  Mellan kl. 11 och kl. 12 lämnas följande information i kommunfullmäktige:

  • Ekonomichef Catharina Norberg informerar om lokalförsörjningsplan för Ånge tätort
  • Kommunchef Stefan Wallsten informerar om aktuella frågor inom koncernen

  Kl. 13.00: Sammanträdets öppnande, upprop, val av justerare och dag och tid för justering.

  Skriv tabellbeskrivning här

  Nr

  Ärende

  1

  Kontroll av jäv och intressekonflikt

  2

  Allmänhetens frågestund


  Under allmänhetens frågestund, har du som kommuninvånare möjlighet att ställa frågor i ärenden som rör kommunens verksamhet. För att kunna ge bästa möjliga svar bör frågorna anmälas till kommunkansliet senast fredagen före sammanträdet per brev eller e-post: ange@ange.se

  3

  Korta frågor och korta svar

  4

  Valärenden

  5

  Delårsrapport 2019

  6

  Borgensförbindelse Ånge Fastighets och Industri AB

  7

  Tecknande av förlagsinsats i Garantia AB

  8

  Förändring av lokalt beslut om beräkning av ekonomiskt bistånd

  9

  Ny Renhållningstaxa 2020-01-01

  10

  Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, resultatutjämningsreserv (RUR) och öronmärkning av eget kapital

  11

  Förslag om upphävande av beslut om time out för vindkraftsansökningar

  12

  Förslag till svar på motion om insamling skrotbilar

  13

  Redovisning av motioner under behandling

  14

  Redovisning av delgivningar


 2. Bräcke och Ånge bygg- och miljönämnd 2019-10-11
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBygg- och miljönämnden Bräcke och Ånge
  Paragrafer81-84
  Förvaringsplats för protokolletKansliet, förvaltningshuset Bräcke
  SekreterareYngve Hamberg
  Nedladdningsbart protokollProtokoll Bräcke och Ånge bygg- och miljönämnd 2019-10-11.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 3. Förbundsdirektionen Medelpads Räddningstjänstförbund 2019-09-27
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansFörbundsdirektionen Medelpads Räddningstjänstförbund
  Paragrafer32-48
  Förvaringsplats för protokolletBrandstationen Sundsvall
  Nedladdningsbart protokollSammanträdesprotokoll direktion 2019-09-27 (002).pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 4. Bygg- och miljönämnden Bräcke och Ånge 2019-10-04
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBygg- och miljönämnden
  Paragrafer72-80
  Förvaringsplats för protokolletKansliet, förvaltningshuset Bräcke
  SekreterareYngve Hamberg
  Nedladdningsbart protokollProtokoll Bygg och miljönämnden 2019-10-04.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 5. Kungörelse - Ändring av detaljplan, Mallberget 1:7, Mallbergets industriområde
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansBygg- och miljönämnden
  Förvaringsplats för handlingarnaBygg- och miljökontoret, Bräcke
  DokumentAktuella samråd
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 6. Kungörelse - Detaljplan för bostäder, del av Haverö Prästbord 1:1
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansBygg- och miljönämnden
  Förvaringsplats för handlingarnaÅnge kommunkontor, centralarkivet
  DokumentAktuella samråd
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 7. Kungörelse bygglov för förskola på fastigheten Ånge 58:9 (Kapellbacken, Åsgatan 16-22)
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansBygg- och miljöförvaltningen
  Förvaringsplats för handlingarnaBygg- och miljöförvaltningen, Bräcke
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Bygg- och miljöförvaltningen har fått in en ansökan om bygglov för en förskola på fastigheten Ånge 58:9 (Kapellbacken, Åsgatan 16 – 22).

  De tre flerbostadshusen på fastigheten ska byggas om till förskolelokaler. Tillbyggnader och komplementbyggnader ska byggas. Inhägnad förskolegård och parkeringsplatser kommer också att anläggas.

  Åtgärden innebär en avvikelse från detaljplanen för området eftersom den tillåtna byggnadsarean på fastigheten kommer att överskridas med 228 m2 (11%).

  Berörda grannar och sakägare ges härmed tillfälle att yttra sig över åtgärden. Eventuella synpunkter ska skriftligen vara bygg- och miljöförvaltningen tillhanda senast 2019-10-23.

  Handlingar (diarienummer BMN 2019-000355) finns tillgängliga hos bygg-och miljöförvaltningen, Box 190, 843 21 Bräcke. E-post: bygg-miljonamnden@bracke.se, Tel: 0693-161 12.

 8. Socialnämnden 2019-09-24
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnden
  Paragrafer135-150
  Förvaringsplats för protokolletÅnge kommunkontor, centralarkivet
  SekreterareKristina Kamsten
  Nedladdningsbart protokollMötesportal med kallelser och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 9. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-24
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer106-126
  Förvaringsplats för protokolletÅnge kommunkontor, centralarkivet
  SekreterareElin Österlund-Nyström
  Nedladdningsbart protokollMötesportal med kallelser och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 10. Tekniska nämnden 2019-09-19
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansTekniska nämnden
  Paragrafer46-57
  Förvaringsplats för protokolletÅnge kommunkontor, centralarkivet
  SekreterareElin Österlund-Nyström
  Nedladdningsbart protokollMötesportal med kallelser och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 11. Utbildningsnämnden 2019-09-18
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansUtbildningsnämnden
  Paragrafer71-83
  Förvaringsplats för protokolletÅnge kommunkontor, centralarkivet
  SekreterareKristina Kamsten
  Nedladdningsbart protokollMötesportal med kallelser och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 12. Ånge Energi AB 2019-09-20
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansÅnge Energi AB
  Paragrafer46-55
  Förvaringsplats för protokolletÅnge Energi AB
  SekreterareKristina Kamsten
  Nedladdningsbart protokollMötesportal med kallelser och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Skriv text här eller ta bort denna rad

 13. Ånge Fastighets och Industri AB 2019-09-20
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansÅnge Fastighets och Industri AB
  Paragrafer52-63
  Förvaringsplats för protokolletÅnge Fastighets och Industri AB
  SekreterareKristina Kamsten
  Nedladdningsbart protokollMötesportal med kallelser och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

När kan jag överklaga ett beslut?

Du som är medlem av Ånge kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad. Överklagandet ska ske skriftligt och det ska framgå vilket beslut du överklagar. Läs mer om att överklaga beslut.