Anslagstavla, officiell

På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll.

När ett protokoll från ett nämndsammanträde är justerat publiceras det. Från och med att det är publicerat har allmänheten möjlighet att överklaga fattade beslut. Möjlighet att överklaga finns i 21 dagar, från den dag då protokollet anslås.

Kommunfullmäktiges möten förannonseras på anslagstavlan senast sju dagar innan möte hålls.

Är du intresserad av en specifik nämnd? Filtrera genom att skriva nämndens namn i rutan nedanför.

 1. Ånge Fastighets och Industri AB 2019-06-14
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansÅnge Fastighets och Industri AB
  Paragrafer34-41 konstituerande möte, 42-49 styrelsemöte
  Förvaringsplats för protokolletÅnge Fastighets och Industri AB
  SekreterareKristina Kamsten
  Nedladdningsbart protokollMötesportal med kallelser och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Konstituerande möte och Styrelsemöte

 2. Ånge Energi AB 2019-06-14
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansÅnge Energi AB
  Paragrafer30-36 konstituerande möte, 37-43 styrelsemöte
  Förvaringsplats för protokolletÅnge Energi AB
  SekreterareKristina Kamsten
  Nedladdningsbart protokollMötesportal med kallelser och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Konstituerande möte och Styrelsemöte

 3. Utbildningsnämnden 2019-06-12
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansUtbildningsnämnden
  Paragrafer58-67
  Förvaringsplats för protokolletCentralarkivet, Ånge kommunkontor
  SekreterareKristina Kamsten
  Nedladdningsbart protokollMötesportal med kallelser och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 4. Kommunfullmäktiges valberedning
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktiges valberedning
  Paragrafer3
  Förvaringsplats för protokolletCentralarkivet, Ånge kommunkontor
  SekreterareElin Österlund-Nyström
  Nedladdningsbart protokollMötesportal med kallelser och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 5. Tekniska nämnden 2019-06-10
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansTekniska nämnden
  Paragrafer26-37
  Förvaringsplats för protokolletCentralarkivet, Ånge kommunkontor
  SekreterareInga Westerlund
  Nedladdningsbart protokollMötesportal med kallelser och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 6. Ånge Energi AB, årsstämma 2019-06-14
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansÅnge Energi AB
  Paragrafer12-29
  Förvaringsplats för protokolletÅnge Energi AB
  SekreterareKristina Kamsten
  Nedladdningsbart protokollMötesportal med kallelser och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 7. Ånge Fastighets och Industri AB, årsstämma 2019-06-14
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansÅnge Fastighets och Industri AB
  Paragrafer16-33
  Förvaringsplats för protokolletÅnge Fastighets och Industri AB
  SekreterareKristina Kamsten
  Nedladdningsbart protokollMötesportal med kallelser och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 8. Kungörelse: kommunfullmäktige sammanträder den 17 juni 2019
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för handlingarnaCentralarkivet, Ånge kommunkontor
  Ansvarig för kungörelsenElin Rapp
  DokumentMötesportal med kallelser och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Kommunfullmäktige i Ånge kommun sammanträder måndag den 17 juni 2019 kl. 13.00 i fullmäktigesalen, Ånge kommunkontor. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga.

  Mellan kl. 10.30 och kl. 12 lämnas följande information i kommunfullmäktige:

  • Anna Jakobsson Lund, Kommunförbundet Västernorrland informerar om LUPP
  • Mats Bergmark och Per Silverliden, Medelpads Räddningstjänstförbund informerar om samverkansmodell och lokalsamarbete inom projekt Pandora
  • Ekonomichef Catharina Norberg informerar om ekonomi för kommunkoncernen
  • Kommunchef Sara Henriksson informerar om aktuella frågor inom koncernen
  • Kjell Grip informerar om feriepraktiken Demokrati- och Ambassadörsutbildning

  Kl. 13.00: Sammanträdets öppnande, upprop, val av justerare och dag och tid för justering.

  Skriv tabellbeskrivning här

  Nr

  Ärende

  1

  Kontroll av jäv och intressekonflikt

  2

  Allmänhetens frågestund


  Under allmänhetens frågestund, har du som kommuninvånare möjlighet att ställa frågor i ärenden som rör kommunens verksamhet. För att kunna ge bästa möjliga svar bör frågorna anmälas till kommunkansliet senast fredagen före sammanträdet per brev eller e-post: ange@ange.se

  3

  Korta frågor och korta svar

  4

  Valärenden

  5

  Tertialrapport 1 för Ånge kommun

  6

  Skattesats för år 2020

  7

  Mål och prioriteringar Budget 2020 Ekonomisk plan 2021-2022

  8

  Omfördelning av investeringsbudet 2019

  9

  Finanspolicy

  10

  Förslag om höjning av avgift för lunch i daglig verksamhet Stöd och omsorg

  11

  Strategi för kompetensförsörjning 2019-2022

  12

  Strategi för digitalisering 2019-2022

  13

  Begäran om tillstyrkan avseende vindkraftspark Storåsen

  14

  Lokalförsörjningsplan - förändring av verksamhetslokaler i Ånge tätort

  15

  Förslag till samverkansmodell och lokalsamarbete inom projekt Pandora, Medelpads Räddningstjänstförbund

  16

  Upphävande av tidigare fattat beslut om att fusionera Bussgods i Västernorrland AB med Bussgods i Norr AB

  17

  Revisionsberättelse och ansvarsfrihet för Ånge kommunstyrelse och nämnder för år 2018

  18

  Årsredovisning och revisionsberättelse för Ånge Fastighets & Industri AB 2018

  19

  Årsredovisning och revisionsberättelse för Ånge Energi AB 2018

  20

  Årsredovisning och revisionsberättelse för Medelpads Räddningstjänstförbund 2018

  21

  Årsredovisning och revisionsberättelse för Samordningsförbundet Ånge 2018

  22

  Årsredovisning och revisionsberättelse för Överförmyndarnämnden Mitt 2018

  23

  Årsredovisning för Bräcke och Ånge Bygg- och miljönämnd 2018

  24

  Årsredovisning och revisionsberättelse för Ångefallen Kraft AB 2018

  25

  Årsredovisning och revisionsberättelse för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 2018

  26

  Förslag till svar på motion om hbtq-certifiering av skolor i Ånge kommun

  27

  Revidering av regler för Ånge kommuns pris till Årets Entreprenörer

  28

  Redovisning av motioner under behandling

  29

  Redovisning av delgivningar


 9. Kommunstyrelsen 2019-05-28
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer80-119
  Förvaringsplats för protokolletCentralarkivet, Ånge kommunkontor
  SekreterareElin Österlund-Nyström
  Nedladdningsbart protokollMötesportal med kallelser och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

När kan jag överklaga ett beslut?

Du som är medlem av Ånge kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad. Överklagandet ska ske skriftligt och det ska framgå vilket beslut du överklagar. Läs mer om att överklaga beslut.