Översiktsplan 2004

Översiktsplanen från 2004, med tillägg 2010 för vindkraft och tillägg 2013 för landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS), är ett av de viktigaste styrdokumenten för kommunen. Den visar hur mark- och vattenområden och bebyggda miljöer ska användas, utvecklas och bevaras nu och i framtiden.

Översiktsplanen från 2004 är en lite annorlunda och förstärkt översiktsplan med det grundläggande syftet att vara en tillgänglig översiktsplan enligt plan- och bygglagstiftningen. Men den är också en plattform för utveckling i dialoger med enskilda, intresseföreningar, företag samt regionala och statliga myndigheter, med flera.

Reviderad översiktsplan, 2008

Kommunstyrelsen beslutade 2008 om uppdateringar av uppgifter samt redaktionella ändringar i översiktsplanen från 2004. En sammanfattning av förändringar i den reviderade översiktsplanen från 2008 redovisas i separat dokument, se nedan. Observera att uppgifter i översiktsplanen kan vara föråldrade. Kontakta alltid ansvarig förvaltning inom kommunen för aktuella uppgifter.

Vindkraft i Ånge kommun, tillägg 2010

Vindkraft i Ånge kommun är ett tillägg till översiktsplanen, antaget av kommunfullmäktige 2010. Tillägget består av fyra dokument, ett huvuddokument där planen redovisas samt tre stycken bilagor. I bilaga 1 redovisas planeringsförutsättningarna och analysen av lämpliga områden. I bilaga 2 presenteras de föreslagna områdena. I bilaga 3 presenteras en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) av planen.

Landsbygdsutveckling i strandnära läge, LIS, tillägg 2013

Ånge kommun redovisar LIS-områden i ett tematiskt tillägg till översiktsplanen antaget av kommunfullmäktige 2013. Det tematiska tillägget består av den huvudsakliga planhandlingen, samt ett antal bilagor. I planhandlingen redovisas kommunens ställningstaganden och riktlinjer för prövning av strandskyddsdispenser med LIS-skäl.

I bilaga 1 presenteras Ånge kommun och redovisas vilka planeringsunderlag som använts vid utpekandet av LIS-områden. Dessa planeringsunderlag kan även användas vid prövning av enskilda dispensärenden. I bilaga 1 presenteras också lagstiftningen kring LIS-områden översiktligt, samt processen med urval av LIS-områden. I bilaga 2 redovisas Ånge kommuns LIS-områden med kartor och kortfattade beskrivningar. I bilaga 3 redovisas en miljökonsekvensbeskrivning för det tematiska tillägget.

Till LIS-planen hör också fyra styckenkartbilagor som visar LIS-områden (kartbilaga 1), serviceutbud i kommunen (kartbilaga 2), riksintressen och Natura2000-områden (kartbilaga 3) samt naturreservat och viktiga våtmarker (kartbilaga 4).

Förändringar i översiktsplanens temahäften 2008

Plan- och bygglagen, Temahäfte 1

Byggande, boende och strandskydd, Temahäfte 2 och 10

Utbildning och barnomsorg, Temahäfte 3

Vård och omsorg, individ- och familjeomsorg, Temahäfte 4

Vatten, dricksvatten, Temahäfte 5

Avlopp och avfall, Temahäfte 6 och 7

Infrastruktur, transporter, kommunikation, IT, Temahäfte 8

Näringsliv, arbetsområden, detaljhandel, Temahäfte 9

Rekreation, friluftsliv och turism, Temahäfte 11 och 12

Jordbruk, odlingslandskap, ängs- och hagmarker, Temahäfte 13

Skogsbruk, Temahäfte 14

Höga naturvärden, Temahäfte 15 till 15.8

Våtmarker, sjöar och vattendrag, Temahäfte 16 till 17

Höga kulturvärden, Temahäfte 18 till 18.2

Energi och vindkraft, Temahäfte 19 och 20

Värdefulla ämnen och mineraler, grus, berg, matjord, Temahäfte 21

Miljö samt Miljö och riskfaktorer, Temahäfte 22

Vindkraft i Ånge kommun - Tillägg 2010

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) - Tillägg 2013