Granskningen av Översiktsplan Ånge 2040 är nu avslutad

Översiktsplanen Ånge kommun 2040 är inne i ett nytt skede. Under sommaren 2023 hölls samråd med allmänheten, företag och myndigheter som bjöds in att ta del av framarbetat material. Översiktsplanen är nu inne i granskningsskede som pågår mellan 18 september till och med 20 november 2023.

Information

Kortare perioder under granskningstiden har tekniska problem uppstått med visning av rätt kartor i översiktsplanens webb-version. Jämför gärna med kartbilagan i pdf-version Pdf, 21 MB. om du är osäker på om kartan visas på rätt sätt. Pdf-versionen av föreslagen mark- och vattenanvändningskarta är den som kommunen fattar sina formella beslut om.

Vad är en översiktsplan?

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. Den ska spegla den politiska majoritetens uppfattning och beslutas av kommunfullmäktige. Översiktsplanen är inte bindande men ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen behandlar bland annat förslag på nya lägen för bostäder och industriområden samt hur frågor om ny vindkraft ska hanteras och bedömas.

Vad innebär granskning?

Kommunen ska hålla planförslaget inklusive miljökonsekvensbeskrivningen samt samrådsredogörelse och samrådsförslag tillgängliga för granskning i minst två månader enligt plan- och bygglagen 3 kap 12 §. När samrådet är genomfört och kommunen gjort de ändringar och justeringar som föranletts av de synpunkter som kommit in, så ska kommunen låta planförslaget inklusive miljökonsekvensbeskrivningen granskas.

Granskningsförslaget i digital version

Granskningsförslaget i digital version Länk till annan webbplats. är mer tillgänglig för myndigheter, exploatörer och invånare. Observera att denna version bör läsas på stor bildskärm. Den förenar text och karta och underlättar för läsaren att panorera in och ut till olika platser i kartan.

Vägledning för granskningsförslaget i digital version återges i informationsbladet om Översiktsplan - Ånge 2040 Pdf, 812.9 kB.. Informationsbladet är från samrådet men instruktionerna är desamma.

Granskningsförslaget i dokumentversion

Granskningsförslaget finns även i dokumentversion som flera PDF-filer på kommunens webbplats.
Handlingar finns även att ta del av på kommunhuset, Torggatan 10 i Ånge samt på Ånge bibliotek, Järnvägsgatan 3 i Ånge.

Granskningshandling

Planeringsunderlag

Övriga strategiska planeringsunderlag

Frågor om förslaget kan ställas genom e-post till ange@ange.se