Antagen detaljplan

När en detaljplan har antagits ska kommunen under minst tre veckor hålla plankartan, planbeskrivningen med samrådsredogörelse, granskningsutlåtande och ett protokollsutdrag med antagandebeslutet tillgängligt på kommunens webbplats.

Detaljplan för Industriområde Alby östra,
Del av Ånge Ovansjö 2:104 m.fl.

Protokollsutdrag med antagandebeslut

Handlingar vid antagande