Utomplansbestämmelser

Utanför område med detaljplan får man under vissa förutsättningar göra en liten tillbyggnad till ett en- eller tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader utan att det kräver vare sig bygglov eller anmälan. Detsamma gäller uppförande av komplementbyggnader, en mur eller ett plank till ett en- eller tvåbostadshus.

Bygglovsbefrielsen gäller inte i områden med sammanhållen bebyggelse där bygglov behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen. Kontakta bygg- och miljöförvaltningen om vad som gäller på just din fastighet.

För att få bygga en bygglovsbefriad tillbyggnad, komplementbyggnad, mur eller plank gäller detta:

  • placeringen får inte vara närmare tomtgräns mot granne än 4,5 meter, om inte de grannar som berörs medger det.
  • åtgärden ska uppfylla de krav som finns på byggnader enligt gällande lagar, förordningar och byggregler.
  • åtgärden ska ha karaktär av komplement till den befintliga bebyggelsen, vilket betyder att den inte får dominera över det tidigare byggnadsbeståndet på fastigheten.
  • Komplementbyggnad måste byggas i omedelbar närhet till bostadshuset.

Bygg- och miljönämnden har antagit följande riktlinjer för hur stor en bygglovsbefriad tillbyggnad och komplementbyggnad får byggas för att åtgärden ska vara ett komplement och inte dominera över befintlig bebyggelse:

  • tillbyggnad får göras med högst 40 % av den befintliga byggnadens byggnadsarea, dock högst 40 m² tillkommande bruttoarea.
  • en komplementbyggnad får byggas som har högst 40 m² bruttoarea. Den får inte vara större än bostadshuset.

Utöver ovanstående punkter gäller de redan bygglovsbefriade åtgärderna som friggebod, attefallsåtgärder, skärmtak med mera. Läs mer under ”Bygglovsbefriade åtgärder”. 

Exempel

  1. Om befintligt bostadshus är 100 m² eller större får du bygga till i ett plan med 40 m². Vill du bygga i två plan måste byggnadsarean minskas så att den maximala bruttoarean inte överskrids, vilket i praktiken innebär att byggnadsarean nästan halveras och blir runt 20 m².
  2. Om befintligt bostadshus är 80 m² får du bygga till i ett plan med 32 m². Vill du bygga i två plan måste byggnadsarean minskas så att den maximala bruttoarean inte överskrids, vilket i praktiken innebär att byggnadsarean nästan halveras och blir runt 16 m².
  3. En komplementbyggnad får byggas med högst 40 m² bruttoarea men den får inte vara högre, längre eller bredare är bostadshuset. Den måste också byggas i omedelbar närhet till bostadshuset vilket brukar vara 30-35 meter.

Du kan behöva göra en anmälan

Även om du bygger utan bygglov kan du behöva göra en anmälan för en del åtgärder. Ändring i bärande konstruktion, installation av vatten och avlopp, installation eller väsentlig ändring av eldstad och rökkanal är exempel på när du behöver göra en anmälan. Läs mer om detta under Anmälan.

En åtgärd enligt ovan får inte vidtas närmare en fastighetsgräns än 4,5 meter om inte de grannar som berörs skriftligen medger det. Berörd granne bör medverka vid utsättningen om tveksamheter finns kring fastighetsgränsens placering.

Här kan du hämta blanketten Medgivande från granne vid bygglovsfria åtgärderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan behöva söka strandskyddsdispens

Om en åtgärd vidtas inom 100 meter från någon sjö eller vattendrag kan åtgärden kräva strandskyddsdispens trots att bygglov inte krävs. Det finns även undantag från strandskyddet för kompletteringsåtgärder till en huvudbyggnad. Läs mer om detta under Strandskydd.