Tekniskt samråd

När ett lov har beviljats eller en anmälan har gjorts kallar vi i vissa fall till ett tekniskt samråd. Det framgår i beslutet om bygglov. Vid det tekniska samrådet går vi igenom omfattningen, formerna och vilka tekniska lösningar du som byggherre har valt. Vi går tillsammans igenom förslaget till kontrollplan, åtgärder för besiktning, tillsyn och kontroll. Syftet är att vi efter samrådet ska ha underlag för att kunna fatta ett beslut om startbesked.

Exempel på vad som tas upp

Till exempel går vi igenom:

  • grundläggning, bärande stomme
  • brandskydd, säkerhet
  • uppvärmning, energihushållning
  • ventilation
  • tillgänglighet

Vi diskuterar hur arbetet ska planeras och organiseras, samt går igenom övriga inlämnade handlingar som konstruktionsritningar och teknisk beskrivning. Vid samrådet tar vi del av färdigställandeskydd och fastställer eventuellt behov av utstakning och lägeskontroll. Vi går också igenom hur man ska ta hand om tänkbart farligt avfall.

På det tekniska samrådet bestämmer vi eventuella arbetsplatsbesök och slutsamråd. Ibland kan även det finnas behov av ytterligare tekniska samråd. Det tekniska samrådet dokumenteras av bygg- och miljönämnden i ett protokoll som skickas till byggherren och kontrollansvarig.

Vilka är med på ett tekniskt samråd?

Handläggande byggnadsinspektör från kommunen, byggherren, den kontrollansvarige och i vissa fall andra berörda, ska alla vara med på det tekniska samrådet. Byggnadsinspektören meddelar den kontrollansvarige om det är någon mer än byggherren som ska var med vid samrådet, till exempel konstruktör eller en entreprenör.

När hålls ett tekniskt samråd?

I större projekt och i komplicerade ärenden ska ett tekniskt samråd hållas. Om byggherren själv vill ha ett samråd ska det även anordnas i mindre projekt. Vi kallar till ett tekniskt samråd i beslut om lov eller i kontakt med byggherren vid anmälan om en anmälningspliktig åtgärd.

Byggherren eller den kontrollansvarige ska kontakta byggnadsinspektören för ärendet för att bestämma tid för det tekniska samrådet. Det är viktigt att du är ute i god tid så att eventuella handlingar som behövs hinner tas fram inför startbesked utan att det påverkar planerad byggstart.

Var hålls ett tekniskt samråd?

Ett tekniskt samråd kan antingen hållas på arbetsplatsen eller hos oss på kommunen. Vi meddelar dig var vi tycker det är lämpligt att hålla samrådet.