Slutbesked

Innan du kan flytta in eller börja använda en byggnad måste du invänta ditt slutbesked från bygg- och miljönämnden.

Hur lång tid tar det att få slutbesked?

När vi fått in allt underlag så prövar vi snarast om vi kan ge dig ett slutbesked. Om det finns skäl för oss att ingripa handlägger vi även detta snarast.

Vad krävs för slutbesked?

Du som är byggherre måste lämna in begäran om slutbesked till oss i god tid innan bygget eller åtgärden har färdigställts. I startbeskedet och bygglovet framgår det vilka handlingar du ska lämna in till oss inför beslut om slutbesked.

I din begäran om slutbesked ska du visa att alla krav som gäller för åtgärderna enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet och andra kompletterande villkor, är uppfyllda. Den kontrollansvariges utlåtande ska skickas in inför slutbeskedet.

Vi utfärdar ett slutbesked när du visat att ovanstående krav är uppfyllda. Vi ska dessutom inte ha funnit något skäl att ingripa.

Ibland kallar vi även till ett slutsamråd där vi tillsammans går igenom förutsättningarna för slutbesked.

Vad händer på ett slutsamråd?

Om man tidigare har haft ett tekniskt samråd ska man när arbetena avslutas, om det bedöms som behövligt, ha ett slutsamråd där man går igenom förutsättningarna för slutbesked tillsammans.

Oftast anordnas slutsamrådet på byggarbetsplatsen. Förutom representant från bygg- och miljönämnden ska byggherren och den kontrollansvarige närvara.

På samrådet går man igenom hur kontrollplanen följts, eventuella avvikelser från krav för åtgärderna, den kontrollansvariges utlåtande, dokumentation från eventuella arbetsplatsbesök och förutsättningar för slutbesked.

Vad händer om det finns brister?

Ett slutbesked kan ibland ges trots att brister finns. Om bristerna är små kan dessa istället anges som anmärkningar på slutbeskedet.

Om någon brist inte är försumbar kan vi ändå ge ett slutbesked som då är beroende av att bristen rättas till eller att en viss kontroll görs i ett senare skede. Detta kallas för ett interimistiskt slutbesked (tillfälligt slutbesked).

Om det behövs, ska det i ett sådant slutbesked framgå vilka möjligheter som finns för att ta byggnadsverket i bruk. När bristen är avhjälpt eller kontrollen är genomförd ska nämnden slutligt pröva frågan om slutbesked.

Exempel på sådana kontroller är uppföljande energikontroll eller mätning av radon eftersom detta genomförs under vinterhalvåret.