Hämtning av matavfall

Från och med 2024 är det ett lagkrav att kommunen ska erbjuda insamling av utsorterat matavfall. Insamlingen kommer att göras med tvåfackskärl med start under 2024. Här nedanför får du svar på en del frågor, som du kanske funderar över.

Varför ska matavfall sorteras ut separat?

Från och med 2024 är det ett lagkrav att kommunen ska erbjuda insamling av utsorterat matavfall. Bakgrunden till kravet är att bidra till hushållning med resurser och slutna kretslopp.

Matavfallet kommer att behandlas genom rötning. Genom att röta matavfallet erhålls biogas och biogödsel. Biogas kan användas som drivmedel, det gör att användandet av diesel och bensin kan minska. Biogödsel kan användas som näring till jordbruksmark. Det ger miljönytta i form av minskad utvinning och användning av mineralgödsel.

Att röta matavfallet istället för att förbränna det är resurseffektivt.

Insamlingen av matavfall startar 2024

Uppstart av insamling av matavfall börjar närma sig. Just nu pågår arbetet med alla förberedelser och upphandling inför införandet av matavfallsinsamling.

Insamlingen av matavfall startar 2024-01-01. Upphandling av kärl sker under 2023.

Hur ska matavfallet samlas in?

Insamlingen vid villor kommer att göras med tvådelade sopkärl. Ett fack för matavfall och ett fack för restavfall (resten av soporna). Kärlet är på 240 liter, facket för matavfall är 100 liter och facket för restavfall är 140 liter. Locket är ett så kallat butterfly-lock dvs det är delat på längden.

Sopkärlen töms med en sopbil som har två skilda fack.

Observera att lockets gångjärn/mittdel går mot en skiljevägg som leder de två olika fraktionerna till rätt fack i sopbilen.

Matavfallet ska lämnas i speciella papperspåsar som kommunen tillhandahåller. Påshållare för hushåll tillhandahålls av kommunen.

I flerfamiljshus och hos företag kommer bruna sopkärl för matavfall att ställas ut som komplement till de gröna kärlen för restavfall.

Utsorteringen kommer att vara obligatorisk för alla, det kommer gälla för både privatpersoner och företag. Det betyder att du antingen måste lämna matavfallet till kommunens insamling eller kompostera det själv i en anmäld och godkänd hemkompost.

Redan idag hämtas matavfall blandat i soporna, skillnaden blir att det ska hämtas som två utsorterade fraktioner.

Kan även förpackningar och tidningar samlas in vid fastighet?

Som regelverket ser ut idag har kommunen bara ansvar för att samla in restavfall och matavfall. Det är producenterna av förpackningar som har ansvar för att samla in förpackningar idag, vilket de gör på de obemannade återvinningsstationerna.

Sommaren 2022 tog regeringen beslut om förändringar kopplade till förpackningsinsamling. Beslutet innebär att ansvaret för förpackningsinsamling från hushåll och verksamheter som är samlokaliserad med hushåll (som har anmält att de vill ha kommunal insamling) kommer övergå till kommunerna 1 januari 2024. Producenterna ska ersätta kommunerna för kostnader kopplat till detta.

Från 2027 ska kommunen samla in förpackningar (plast-, pappers-, metall- och glasförpackningar) fastighetsnära. Även här omfattar det hushåll och verksamheter som har avfallshantering samlokaliserad med hushåll.

Från och med 1 januari 2022 är det kommunens ansvar att samla in tidningar, innan har det varit producentansvar. Här finns det inget krav på att det ska samlas in vid fastighet, så kommunen kommer fortsätta att samla in tidningar på återvinningsstationer och återvinningscentraler.

Vad gäller om man komposterar själv eller inte har matavfall?

Utsorteringen kommer att vara obligatorisk för alla. Det betyder att man antingen måste lämna matavfallet till kommunens insamling eller kompostera det själv i en anmäld och godkänd hemkompost. Kan du visa att din hemkompost är godkänd kommer du att kunna ha kvar ditt kärl för enbart restavfall.

Men miljönyttan är dock större vid rötning av matavfall jämfört med att kompostera det hemma. Vid rötning får man även biogas som kan ersätta fossila bränslen.

De allra flesta har också trots allt en del matavfall - till exempel potatisskal, bananskal och så vidare. Och även om man hemkomposterar kan det vara bekvämt att lämna matavfallet till kommunens insamling under vintern, när komposten vanligtvis stannar av.

I genomsnitt består soporna som kommunen samlar in av cirka 30 % matavfall.