Avgifter, regler och abonnemang

Alla fastigheter som är bebodda ska betala en sophämtningsavgift som fastställs av kommunfullmäktige.

Renhållningstaxan

Från 2023-01-01 gäller en ny renhållningstaxa Pdf, 107.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Renhållningstaxan omfattas av kostnader för avfallshanteringen som alla renhållningsabonnenter delar på. I den fasta avgiften ingår hämtning av grovavfall vid fastigheten. Fritidsabonnemang ger rätt till en hämtning av grovavfall vid fastighet, medan helårabonnenter har två hämtningar. 

Önskas ytterligare information kontakta Ånge Tekniska Förvaltning 0690-25 00 60.

Betala med e-faktura

Anmäl dig gärna till e-faktura på din bank. Det gör betalningen lite enklare och det går åt mindre papper!

Fakturan kommer skickas direkt till din internetbank och visas under betalningar. Uppgifter om OCR-nummer, förfallodatum, bankgiro och belopp är redan ifyllda.

Avgift för hämtning av kärlsopor, exempel, från och med 2023-01-01

Avgift per gång sopkärlet töms, 190 liters

85 kr/gång

Avgift per gång sopkärlet töms, 370 liters

171 kr/gång

Fast avgift för hämtning varannan vecka, 190 liters kärl

954 kr/år

Fast avgift för hämtning varannan vecka, 370 liters kärl

1715 kr/år

Försvårad hämtning, överfullt kärl

147 kr/gång

Fritidshusabonnemang för fastighet där ingen är skriven


Fast avgift för fritidshusabonnemang

407 kr/år

Avgift per gång sopkärlet töms, 190 liters

85 kr/gång


Avgift för tömning av enskild slamanläggning, exempel

Tömning av stor slambrunn en gång per år

1152 kr/gång

- framkörningsavgift ingår med 380 kr


Tilläggsavgift för akut tömning av slambrunn (inom 24 timmar)

1152 kr/timma

Tilläggsavgift för extratömning av slambrunn (inom 5 arbetsdagar)

1081 kr/gång

Tilläggsavgift för slanglängd överstigande 20 meter

141 kr/ 5 meter

Spolning av brunn i samband med tömning

1520 kr


Ansökan om befrielse från renhållning

Kommunen har ansvar att ta hand om hushållens avfall. I hushållsavfall ingår kärlssopor, slamtömning och grovsopor.

Fastighetsägare kan befrias från kommunal sophämtning vid fastigheten om man får dispens av bygg- och miljönämnden. Befrielsen innebär också att ingen slamtömning utförs och att man inte kommer att använda  återvinningscentralen. Ansökan om dispens är avgiftsbelagd och befrielsen gäller i tre år.

Ansökan om dispens från kommunens rehållningsordning Pdf, 151 kB, öppnas i nytt fönster.

För att  få undantag från kommunal sophämtning ska:

  • fastigheten ligga utanför samlad bebyggelse,
  • de sopmängder som uppkommer vara små,
  • man ha ordnat för att själv ta hand om uppkomna sopor på fastigheten utan olägenhet ur hälso- och miljövårdssynpunkt.

I avgiften för renhållning ingår regelbunden hämtning av sopor vid fastighet, hämtning av grovsopor och tillgång till återvinningscentralen

Renhållningsordning med avfallsplan från 2018

Här kan du läsa dokumenten Ånge kommuns Avfallsplan 2018-2024 Pdf, 1.1 MB. och Ånge kommuns renhållningsordning Pdf, 703.4 kB..

Avfallsplanen gäller mellan 2018-2024. Syftet är att vara kommunens styrdokument för avfallshantering, ligga till grund för upphandling av renhållningsentreprenörer och bidra till att nationella miljökvalitetsmål uppnås såväl som den europeiska avfallshierarkin.

Avfallsplanens mål är:

  • Minskade avfallsmängder
  • Öka mängden återvinning och återanvändning
  • Minska avfallets farlighet
  • Förbättrad kommunikation och service

Avfallsplanen bygger på insamling av blandat hushållsavfall i ett kärl, det vill säga det system som finns idag, nollalternativet. Men åtgärderna syftar till att utsortering av förpackningar och farligt avfall ska bli bättre genom att det ska bli enklare att sortera. Avfallsmängderna ska minska när återvinningen av förpackningar ökar och kunskapen om förebyggande av avfall ökar. Effekten blir att material kan återbrukas, återanvändas och återvinnas i högre grad och att farligt avfall tas om hand i högre grad. Dessutom ska nedskräpningen minskas.

Renhållningsordning från 2018

Det finns nu fler behållare för avfallskärl angivna och fler system för behandling av enskilda avlopp. Vikt på lock till slambrunnen är anpassat efter arbetsmiljölagen.

Krav på vad som är farbar transportväg är tydligare.Befrielse från hämtning av hushållsavfall är begränsad till tre år.Säckar som används som emballage till grovavfall ska vara transparenta och kartonger ska vara lätta att öppna.Sorteringsinstruktion finns med för matavfall, fosforfiltermaterial, fett från fettavskiljare samt matfetter.Säsongen för fritidsabonnemang är ändrad.

Anmälan om ägarbyte

När du flyttar från din fastighet eller säljer din fastighet ska du meddela ägarbyte till kommunen, så att vatten- och avfallsabonnemanget registreras på den nye ägaren. Det är viktigt att du gör detta, annars kan du bli fakturerad för avgifter som den nye ägaren ska stå för.

Ägarbyte gällande VA/renhållning görs via e-tjänsten Länk till annan webbplats.Ny abonnent för VA och avfall vid ägarbyte - anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Du som säljer ska bland annat fylla i fastighetsuppgifter och dina egna och den nye ägarens kontaktuppgifter. Om fastigheten har vattenmätare ska du även meddela vattenmätarens ställning.